Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Desatero, jak přežít na silnicích

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

https://www.youtube.com/watch?v=_fPljO_oy0g

 


Program proti šikanování

Program proti šikanování - Krizový plán
Školní preventivní program pro odhalování a řešení šikany včetně měsíčního plánu prevence šikany

A. Vyšetřování počáteční šikany

 1. Rozhovor s informátory a oběťmi.
 2. Nalezení vhodných svědků.
 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace obětí a agresorů!).
 4. Zajištění ochrany obětem.
 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

Úkolem je zmapování symptomů čili vnějšího šikanování.

      Odpovědi na otázky.

           - Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí?

           - Kdo je obětí i agresorem, popřípadě kolik je těchto „obojetných“ žáků?

           - Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor a kdo je

                aktivní účastník šikanování?  

            - Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem?

            - K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

            - Jak dlouho šikanování trvá?

      Výpovědi je třeba zapsat do důkazního materiálu. Nejdůležitější je vypracování přehledu hlavních typů agresorů (iniciátorů, aktiv.účastníků a agresorů, kteří jsou součastně obětí), u jejich jmen si poznamenávat přesné údaje kdy, kde, jak a komu co dělali.

B. Pokročilá šikana

 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
 2. Domluva ped pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. pokračující pomoc a podpora oběti.
 5. Nahlášení policii.
 6. Vlastní vyšetřování.

           Vyšetřování pokročilých šikan vyžaduje vysoce odborné a psychologicky „tvrdé“ postupy, protože organizovaný odpor bývá mimořádně silný. Všichni nebo téměř všichni lžou a zapírají. Běžné jsou křivé výpovědi a falešní svědkové.

       V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků.

              Výchovná opatření

 • Individuální nebo komisionální pohovor.
 • Oznámení o potrestání agresorů před celou třídou.
 • Ochrana oběti.

             Dále pracovat s agresorem, chránit oběť, dále pracovat s třídním kolektivem.

                           Potrestání agresorů.

 • Výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy
 • Snížení známky z chování
 • Převedení do jiné třídy
 • Krátkodobý dobrovolný pobyt v dětském diagnostickém ústavu, diagnostickém ústavu pro mládež nebo ve středisku pro mládež.
 • Umístění do diagnostického ústavu na předběžné opatření a následné nařízeni ústavní výchovy.                                                                                          

Spolupráce s rodiči

 Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších ped.pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají ped.pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.

         Použitá literatura: M. Kolář   Skrytý svět šikanování ve školách

      Školní preventivní  program pro odhalování a řešení šikany   včetně měsíčního plánu prevence šikany                                                  


Program protidrogové prevence

Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek - školní rok 2019-2020
Školní preventivní program

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293

Plán protidrogové prevence pro školní rok 2019/2020

1. Informovanost učitelů

a) Informace o návykových látkách a jejich účincích

- přednáška pro učitele 1. - 9. ročníků

- zodpovídá: Mgr. Milan Petr, metodik primární prevence

- Termín: září

b) Metody protidrogové prevence na ZŠ

- přednášky pro učitele 1. - 9. ročníků

- Zodpovídá: Mgr. Milan Petr

- Termín: listopad, březen

c) Seznámení s preventivním programem školy

- pedagogická rada

- Zodpovídá: Mgr. Milan Petr

- Termín: listopad

d) Informace o postupu při událostech souvisejících s drogami

 - vyvěšeny ve sborovně školy

e) Přehled institucí (adresy, telefonní čísla), center krizové intervence v okrese 

 - vyvěšen ve sborovně školy, dále je k dispozici u výchovné poradkyně  a metodika primární prevence

f) Propagační materiály, videokazety a další metodické pomůcky

 - k dispozici u protidrogových koordinátorů a v knihovně školy

g) Případné problémy mohou učitelé konzultovat kdykoli s metodikem primární prevence

                                                                                                                                                                                      

2. Zařazení tématu do výchovných a výukových plánů

Učitelé se řídí pokynem ředitele školy k zařazení tématu protidrogové prevence do učebních a výchovných plánů. Obsahuje tyto základní aktivity, které budou prováděny od 3. ročníku v hodinách vlastivědy, přírodovědy, občanské a rodinné výchovy, přírodopisu a chemie:

- řešení konfliktních situací

- odmítání činností s negativními důsledky

- informace o následcích užívání drog

- posilování sebedůvěry

- per program

 

3. Organizace volného času dětí

Zájmové kroužky na základní škole:

            -  vaření – 1. i 2. stupeň

 • angličtina hrou
 • konverzace v anglickém jazyce
 • kondiční posilování
 • florbal
 • šikovné ruce
 • 3 D modelování
 • pohybové hry
 • dívčí klub
 • zdravá záda
 • sportovní hry
 • basketbal

Dále využívají žáci nabídku Školního klubu při ZŠ Libušina

S nabídkou kroužků jsou žáci seznamováni na začátku školního roku.

Rodiče budou informováni na schůzkách rodičů a prostřednictvím letáků.

 

4. Spolupráce školy s jinými organizacemi

 Škola bude podporovat jiné organizace, které se zabývají mimoškolní činností dětí, ZUŠ, místní tělovýchovné organizace.

-po dohodě poskytne prostory těmto organizacím pro práci s dětmi

-bude propagovat jejich činnost, bude informovat žáky o akcích

-zohlední potřeby organizací při tvorbě rozvrhu

-ve spolupráci se ZUŠ uspořádá výchovné koncerty pro žáky školy

 

5. Odkazy na webové stránky

 www.drogy-info.cz

www.odrogach.cz

www.antidoping.cz

 

Zpracoval: Mgr. Milan Petr, školní metodik prevence

 

                                                               Ředitel školy:

Mgr. Milan Petr

Školní preventivní program                                                                                    


Konzultační hodiny školního metodika prevence

Termín konzultačních hodin pro školní rok 2019-20

Školní metodik prevence : Mgr. Milan Petr

Středa  13.40 - 15.00

Po telefonické domluvě kdykoliv.


Konzultační hodiny výchovného poradce

Termín konzultačních hodin pro školní rok 2019-20

Výchovný poradce : Mgr. Markéta Kodadová

Pondělí  12.45 - 13.30

Úterý  13.45 - 14.30

Po telefonické domluvě kdykoliv.