Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů

Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů

Cílem střediska je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům.

Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc dětem a rodičům/osobám zodpovědným za výchovu v problémech spojených s vývojem a dospíváním.

Důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou.

Konkrétní problémy řešíme především ambulantními schůzkami, které mohou být jak jednorázové, tak opakované nebo se může jednat o dlouhodobou spolupráci.

V případě potřeby zajišťujeme i krizovou telefonickou komunikaci nebo terénní službu.

 

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci:

  • Komunikační problémy
  • Vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami)
  • Krize dospívání
  • Zhoršení školního prospěchu
  • Záškoláctví
  • Útěky z domova
  • Krádeže
  • Kontakt s drogou, alkoholem
  • Agresivita (neadekvátní řešení situací)
  • Šikana (oběti, agresoři)

 

Kontaktní adresa

Středisko výchovné péče Tábor

Vídeňská 2761 (Sezimovo Ústí)

390 01 Tábor

Tel: 604 206 353, 604 213 104, 604 722 479, 604 265 773

e-mail: svptabor@vucernovice.cz

www: www.vucernovice.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce 2021/2022

Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. Markéty Kodadové ve školním roce 2021/2022 jsou:

Pondělí : 11:00 - 11:40

Středa: 13:35 - 14:15

Po telefonické domluvě kdykoliv.


Konzultační hodiny školního metodika prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Martina Bočková

Konzultační hodiny: středa 12:45 – 13:30

Nebo dle telefonické domluvy

 


Webinář pro rodiče o reprodukčním zdraví mladistvých

Webinář pro rodiče o reprodukčním zdraví mladistvých

Krásný den, milí rodiče, zveme vás a vaše dospívájící děti na webinář na téma Reprodukční zdraví mladistvých!

Pokud jste rodič dítěte mezi 9. – 15. rokem, nenechte si webinář ujít!

Webinář je zdarma a není třeba se na něj registrovat. 

Veškeré informace naleznete a odkazy ZDE.


SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

· Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

První řádný termín                   3. května 2021

Druhý řádný termín                 4. května 2021

První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021. ·

· Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná.

· Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška.

· Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.

· Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná -li se školní přijímací zkouška distanční formou.

· Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.

· Pokud se z důvodu „nepřevisu“ přihlášek na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, připomínáme pravidlo z opatření obecné povahy vyhlášeného 5. ledna 2021, že toto oznámí ředitel školy uchazečům do 19. března 2021.

· Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.

· Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

· Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

· Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.


Kyberdítě a jeho sítě

Webinář pro rodiče, učitele a vychovatele

Více informací naleznete na letáku ZDE.


Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro rodiče 9. 7. a 5. tříd

Vážení rodiče, pokud máte jakékoli dotazy týkající se výběru škol, přijímacích zkoušek, přihlášek na střední školy apod. můžete se obrátit na výchovného poradce, Mgr. Markétu Kodadovou, buď písemně na emailovou adresu  kodadova.marketa@zsbechyne.cznebo telefonicky na číslo 721650708 kdykoli ve dnech Po - Čt mezi 13 - 16 hodinou. 

Co se týče přihlášek na střední školy, budou k dispozici ve škole pravděpodobně na konci prvního únorového týdne. Vyzvedávat si je budete moci osobně a proti podpisu obdržíte zároveň zápisový lístek a instrukce, které vám pomohou při jejich vyplňování. Přesný termín a podobu  předání vám ještě upřesním. 
                                                                                                                                                     Mgr. Kodadová Markéta - výchovný poradce

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč (žák) podat dvě přihlášky, jejichž součástí mohou být doklady o výsledcích v odborných, sportovních soutěžích či olympiádách.

Přihlášky uchazečům (žákům), kteří se chtějí přihlásit na střední školy bez talentové zkoušky předá výchovný poradce na společné schůzce s rodiči žáků 9. ročníků, která se bude konat na konci ledna (termín bude upřesněn dle situace). Poslední termín pro předání přihlášky žákům je 15.2. 2020.

Žáci, kteří se hlásí na střední školu s talentovou zkouškou musí přihlášku obdržet nejpozději  do 31. 10. 2020 a rodiče pak dále musí podat přihlášku  přímo k rukám ředitelů středních škol do 30. 11. 2020.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí. -

Potvrzení lékaře se vystavuje na základě požadavků jednotlivých škol (potvrzení lékař dává přímo na přihlášku).

Pozvánku k přijímacímu řízení posílá ředitel střední školy 14 dní před konáním přijímacího řízení (pozvánka obsahuje i registrační číslo pro přijímací řízení).

Oznámení o přijetí se již nedoručují. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) zveřejňují střední školy na přístupném místě a na webových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Oficiální seznam může být zveřejněn dle zákona nejdříve v termínu konání přijímacího řízení. Současně s přihláškou žáci obdrží zápisový lístek, který rodiče odevzdají řediteli střední školy, na kterou byli přijati (v případě, že byli přijati na více škol, odevzdají zápisový lístek na školu, kterou si zvolí), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí (oficiální seznam). Zápisový lístek může být střední školou přijat dle zákona nejdříve po oznámení oficiálního seznamu přijatých uchazečů – NIKOLIV DŘÍVE !!! Vyhlášení termínu prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí na střední školu vyhlašuje ředitel střední školy (viz webové stránky střední školy).

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

V Tabulce níže naleznete přehled důležitých termínů k podávání přihlášek na různé typy středních škol.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2020/2021

Termín

Aktivita

do 30.listopadu 2020

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů s talentovou zkouškou.

do 1. března 2021

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

Od 15.ledna do 31.ledna 2021

Termíny konání talentové zkoušky v konzervatoři

12. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

13.dubna  2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

14. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. dubna 2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

12. května 2021

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

13. května 2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2020/2021

 

Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2020/2021 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2021/2022 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.

 


Pracovní náplň výchovného poradce pro školní rok 2020 - 2021

Pracovní náplň výchovného poradce pro školní rok 2020 - 2021 naleznete na odkazu ZDE.

 


Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek

Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek naleznete na odkazu ZDE.


Školní preventivní program pro odhalování a řešení šíkany 2020-2021

Školní preventivní program pro odhalování a řešení šíkany ve školním roce 2020-2021 naleznete na odkazu ZDE.

Program proti šikanování naleznete na odkazu ZDE.


Desatero, jak přežít na silnicích

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

https://www.youtube.com/watch?v=_fPljO_oy0g

 


Konzultační hodiny školního metodika prevence

Termín konzultačních hodin pro školní rok 2020-2021

Školní metodik prevence : Mgr. Milan Petr

úterý 13.30 – 15.00

Po telefonické domluvě kdykoliv.


Konzultační hodiny výchovného poradce

Termín konzultačních hodin pro školní rok 2020-2021

Výchovný poradce : Mgr. Markéta Kodadová

úterý 10.50 – 11.35

pátek 12.35 – 13.30

Po telefonické domluvě kdykoliv.