Aktuality

Testování ve školách od 3. 1. 2022 - informace

- V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

- Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

- Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

- V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola mu vystaví potvrzení o pozitivním testu a izoluje ho do příchodu zákonného zástupce.

- Spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází domů, pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou každý v následujících dnech každý den testovat, a to až do doby zjištění výsledku PCR testu pozitivně testovaného žáka.

- Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:

1) používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

2) vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny, o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,

3) dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)

4) dodržování dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

 

- Pokud je výsledek PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.  

 

 

V Bechyni 2. 1. 2022                                               

       Mgr. Milan Petr

                                                                                          ředitel školy

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 - leták

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022