Aktuality

Škola pro zaměstnance vybraných profesí IZS

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

UPOZORNĚNÍ

Pro distanční výuku škola může dětem IZS zajistit internetové připojení, nemůže však zajistit počítačovou techniku - notebook. Notebook nebo tablet by si děti pro distanční výuku mohly přinést z domova, škola však nenese odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu osobní IT techniky.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 - zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

DŮLEŽITÉ:

- Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v úterý 13. 4. 2021, v dalším týdnu hned v pondělí 19. 4. 2021.

- Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.

- Služba bude poskytována od 7:00 hodin do 16:00 hodin (žáci mohou odcházet již po obědě, časy odchodu ze školy musí být sděleny pedagogickému pracovníkovi písemně s podpisem zákonného zástupce).

- Děti IZS si ráno u hlavního vchodu zazvoní na zvonek kancelář - ředitelna, přezují se v šatně a půjdou do 1. patra 2. stupně do učebny chemie (nad ředitelnou školy)

- Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně, jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

- Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.

 

Na další týden (od 19. 4. 2021) nahlásí své děti rodiče IZS a krizové infrastruktury z organizačních důvodů nejpozději do čtvrtku 15. 4. 2021 do 15:30 hodin na tel.: 381 213 016 nebo na info@zsbechyne.cz

 

Děti IZS, které budou službu využívat od 12. 4. 2021, budou automaticky přihlášeny i v týdnu od 26. 4. 2021.

Děti IZS, které budou službu využívat od 19. 4. 2021, budou automaticky přihlášeny i v týdnu od 3. 5. 2021.

 

Žádáme rodiče žáků IZS, aby v případě, že službu už nebudou dále využívat, tuto skutečnost ohlásili na tel.: 381 213 016 nebo na info@zsbechyne.cz

 

 

V Bechyni, 10. 4. 2021                           

Mgr. Milan Petr, ředitel školy