Aktuality

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

Foto školy z ulice Školní s logem školy  

 

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

 

Vzhledem k zavedeným mimořádným opatřením proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole, zápis bude pouze formální, neuskuteční se motivační část zápisu. Dítě bude při zápisu zastupovat jeho zákonný zástupce.

Zápis proběhne od 6. 4. do 9. 4. 2021 vždy od 8:00 do 16:00 hodin v Základní škole Bechyně, Školní 293 (hlavní vchod), ale bude možno využít i jiných možností, jak materiály k zápisu do školy doručit.

 

Materiály k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Zápisový list pro školní rok 2021/2022
 • Žádost o odklad

 

Vyzvednutí materiálů:

 • materiály budou volně ke stažení na stránkách školy www.zsbechyne.cz   (Zápis do 1. ročníku)
 • dále si je bude možno vyzvednout přímo od pondělí 22. 3. 2021 v Základní škole Bechyně, Školní 293 v pracovní době od 8:00 do 16:00 hodin (u dveří hlavního vchodu do školy, kde bude stojan s materiály k zápisu)
 • materiály budou k vyzvednutí přímo u zápisu

 

Předání materiálů škole:

 • od 6. 4. do 9. 4.  2021 od 8:00 do 16:00 hodin v Základní škole Bechyně, Školní 293 (hlavní vchod do budovy)
 • osobním podáním v kanceláři školy od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021 v pracovní době od 8:00 do 16:00 hodin.
 • do uzamčeného boxu u hlavního vchodu do budovy
 • poštou s doručením od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021 na adresu Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně
 • do datové schránky školy (ID DS: ig5mjk8) s doručením od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021 do 16:00 hodin
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail) na adresu info@zsbechyne.cz s doručením od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021 do 16:00 hodin

 

Průběh zápisu:

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Při zápisu od 6. 4. 2021 každý zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží evidenční číslo, pod kterým bude dítě vedeno na hromadném rozhodnutí
o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zákonným zástupcům, kteří využijí jiný způsob předání materiálů škole (poštou, odevzdáním do připraveného boxu, dodáním do datové schránky), bude přidělené evidenční číslo sděleno školou telefonicky.

Pokud by rodiče ze závažných důvodů (nemoc, karanténa) nemohli své dítě zapsat v uvedeném termínu, žádáme je, aby se v daném termínu se školou spojili telefonicky (tel.: 381 213 016) a domluvili si další postup.

 

Zveřejnění výsledků zápisu:

Dne 19. 4 2021 bude na stránkách školy, na vstupu do školy a na nástěnce u Komerční banky zveřejněno hromadné rozhodnutí, kde budou přijatí žáci uvedeni podle čísel.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou požadovat odklad povinné školní docházky, by měli do konce dubna 2021 doručit do školy doporučující posouzení odkladu školským poradenským zařízením a doporučující posouzení dětského lékaře.

Po skončení mimořádných opatření se uskuteční informační schůzka pro rodiče i děti.

Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy a zároveň zaslán na emailové adresy rodičů budoucích prvňáčků.

 

Žáci budou přijímáni na základě usnesení rady města Bechyně, vyhlášky o spádových obvodech č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008.

Pravidla pro přijímání žáků.

1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. (vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky)

2. Rodiče mohou přihlásit dítě k zápisu na školu, kterou si vyberou.

3. V případě velkého zájmu budou přednostně přijati žáci z příslušného spádového obvodu (vyhláška č.14/2008  ze dne 19. 11. 2008).

Další kritéria: starší sourozenec ve škole v době zápisu, losování.

4. Oznámení o přijetí (případně o nepřijetí z důvodu naplněné kapacity třídy nebo neodpovídající spádovosti žáka) bude rodičům oznámeno v správním řízení (podle § 37 školského zákona č.561/2005, viz § 165 odst. 2 podle § 9 správního řádu).

 

V Bechyni dne 18. 3. 2021                                    

Mgr. Milan Petr, ředitel školy