Aktuality

Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ Bechyně, Školní 293

Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ Bechyně, Školní 293

Podle nařízení Vyhlášky 211/2020 Sb. stanovuji kritéria hodnocení žáků ve druhém pololetí školního

roku 2019/2020.

MŠMT se v metodice několikrát opírá o principy formativního hodnocení, které před motivací známkou preferuje slovní zpětnou vazbu, práci s chybou a vnitřní motivaci žáka problém pochopit. Závěrečné hodnocení pak může nést klasickou podobu známky na konci úkolu i na vysvědčení po nastavení jasných kritérií, která přinášíme.

Kritéria hodnocení:

A. Průběžné hodnocení:

1. Učitel bude brát zřetel na individuální podmínky žáka pro vzdělávání na dálku.

2. Bude hodnocena snaha žáka.

3. Bude hodnoceno zapojení žáka do zpětné vazby, komunikace s učitelem.

4. Bude hodnocena samostatnost vypracování a práce s chybou. (Viz vysvětlivky)

B. Závěrečné hodnocení:

1. Není nutné naplnit veškeré výstupy ŠVP.

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 (tj. známka v pololetí, pouze v krajním případě).

3. Učitel v závěrečném hodnocení zohlední:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

  • četbu související se zadanými úkoly.

4. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu

osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

5. Celkové hodnocení na vysvědčení bude známkou ze všech předmětů.

Celé znění vyhlášky je nadřazeno těmto pokynům.

V Bechyni 20. 5. 2020 Mgr. Milan Petr, ředitel ZŠ Bechyně, Školní 293

Vysvětlivky:

Práce s chybou

Cílem je samostatná práce žáka. Pokud za žáka práci vypracuje rodič nebo sourozenec, protože na tom závisí „jednička“, pozbývá vzdělávání smysl. Proto preferujeme samostatnost i s chybami, chyba se stává předmětem komunikace a cestou k pochopení. Tuto komunikaci i výsledek pak můžeme ohodnotit i známkou.

Kritéria hodnocení 2. pololetí ZŠ Bechyně, Školní 293 - KLIKNI ZDE

Vyhláška MŠMT k hodnoceníKLIKNI ZDE

Metodika hodnocení 2. pololetí (MŠMT) – celé znění – KLIKNI ZDE