Aktuality

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Provoz ZŠ Bechyně, Školní 293 od pondělí 17. května 2021

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. - 5. ročníků v prezenční výuce ve škole (bez rotace)

• žáků 6. - 9. ročníků v prezenční výuce ve škole formou rotace

Rotace bude probíhat takto:

Od pondělí 17. 5. (sudý kalendářní týden)

prezenčně ve škole:  6. A, 7. A

distančně (doma):  7. B, 8. A, 9. A

 • Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
 • Testování žáků: ve třídě, vždy první vyučovací hodina, pondělí: všichni žáci na prezenční výuce, nebo při prvním příchodu do školy v jiný den, čtvrtek – žáci 2. stupně na prezenční výuce.

Ve škole se netestují žáci, kteří doloží negativní výsledek antigenního testu (certifikované potvrzení) nebo žáci do 90 dnů od pozitivního testu na COVID-19.

 • Konzultace: Je možné žákům poskytovat  individuální konzultace nebo skupinové konzultace pro  maximálně 6 žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Konzultace probíhají s testováním, žáci musí mít zdravotnickou roušku nebo respirátor.
 • I nadále platí režimová a hygienická opatření (roušky, testování, zvýšená hygiena,…….)
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky (respirátory) po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup do školy: hlavní vchod, od 7.40, začátek vyučování v 8.00
 • Žádáme rodiče, aby stále sledovali zdravotní stav svých dětí a s příznaky nemoci COVID-19 neposílali děti do školy.
 • Je zakázán zpěv, sportovní činnosti při vzdělávání musí probíhat venku. Tyto předměty však mohou být využity k opakování učiva z distančního vzdělávání.
 • Je umožněn během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Časté větrání – doporučujeme teplejší oblečení.
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Družina: normální provoz.
 • Končí skupiny pro děti rodičů pracujících v IZS a vybraných profesí.
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 • Školní jídelna:

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy od 17. 5. automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří nebudou využívat školní jídelnu, si musí obědy odhlásit. Výdej obědů do jídlonosiče pro žáky na distanční výuce: 11.00 – 11. 30 a 13.00 – 13.20

 

V Bechyni 12. 5. 2021

Mgr. Milan Petr, ředitel školy

 

Odkaz na pokyny z MŠMT INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021