Projekty tříd

Projekt KUBISMUS

Spojit matematiku, výtvarnou výchovu, informatiku a pracovní činnosti jsme se s kolegyněmi pokusily projektem kubismus v 7. až 8. ročníku. V matematice ve všech třídách probíráme se žáky geometrii a rýsování. Od krychle je již jen kousek ke kubismu, jehož název je od krychle odvozen. Vše začalo Pythagorovou větou v 8. ročníku, kterou jsme používali i k výpočtům obsahů a obvodů různých trojúhelníků, rovnoběžníků i lichoběžníků, ani na tělesa jsme nezapomněli. Rovinné obrazce jsme také rýsovali. Dále žáci pokračovali ve výrobě modelů těles při pracovních činnostech. Ve výtvarné výchově tvořili obraz sestrojený pomocí pravítek, vznikla krásná díla obsahující trojúhelníky, čtyřúhelníky. Ostatní třídy se postupně zapojovaly dle probíraného učiva v matematice. Například ke geometrii v 7. ročníku jsme se dopočítali přes zlomky, neboť jsme počítali obsah a obvod obdélníku a čtverce, jejichž délky byly zadány zlomkem. Sedmáci v informatice právě probírali práci s textem ve wordu, znalosti trénovali na textu o kubismu. Při hodinách informatiky pronikali do tajů geogebry tvorbou kubistických obrazů. Žáci zjistili, že geometrie je součástí života a není třeba se jí bát. Přesnost, pečlivost a originální nápady se nám v životě hodí a jsou třeba k jakékoliv práci.

Výstupy z VV, PČ i MA

Modely těles z PČ

výstup z obrazu z geogebry

Ilona Mašterová