Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Program protidrogové prevence

Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek - školní rok 2019-2020
Školní preventivní program

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293

Plán protidrogové prevence pro školní rok 2019/2020

1. Informovanost učitelů

a) Informace o návykových látkách a jejich účincích

- přednáška pro učitele 1. - 9. ročníků

- zodpovídá: Mgr. Milan Petr, metodik primární prevence

- Termín: září

b) Metody protidrogové prevence na ZŠ

- přednášky pro učitele 1. - 9. ročníků

- Zodpovídá: Mgr. Milan Petr

- Termín: listopad, březen

c) Seznámení s preventivním programem školy

- pedagogická rada

- Zodpovídá: Mgr. Milan Petr

- Termín: listopad

d) Informace o postupu při událostech souvisejících s drogami

 - vyvěšeny ve sborovně školy

e) Přehled institucí (adresy, telefonní čísla), center krizové intervence v okrese 

 - vyvěšen ve sborovně školy, dále je k dispozici u výchovné poradkyně  a metodika primární prevence

f) Propagační materiály, videokazety a další metodické pomůcky

 - k dispozici u protidrogových koordinátorů a v knihovně školy

g) Případné problémy mohou učitelé konzultovat kdykoli s metodikem primární prevence

                                                                                                                                                                                      

2. Zařazení tématu do výchovných a výukových plánů

Učitelé se řídí pokynem ředitele školy k zařazení tématu protidrogové prevence do učebních a výchovných plánů. Obsahuje tyto základní aktivity, které budou prováděny od 3. ročníku v hodinách vlastivědy, přírodovědy, občanské a rodinné výchovy, přírodopisu a chemie:

- řešení konfliktních situací

- odmítání činností s negativními důsledky

- informace o následcích užívání drog

- posilování sebedůvěry

- per program

 

3. Organizace volného času dětí

Zájmové kroužky na základní škole:

            -  vaření – 1. i 2. stupeň

 • angličtina hrou
 • konverzace v anglickém jazyce
 • kondiční posilování
 • florbal
 • šikovné ruce
 • 3 D modelování
 • pohybové hry
 • dívčí klub
 • zdravá záda
 • sportovní hry
 • basketbal

Dále využívají žáci nabídku Školního klubu při ZŠ Libušina

S nabídkou kroužků jsou žáci seznamováni na začátku školního roku.

Rodiče budou informováni na schůzkách rodičů a prostřednictvím letáků.

 

4. Spolupráce školy s jinými organizacemi

 Škola bude podporovat jiné organizace, které se zabývají mimoškolní činností dětí, ZUŠ, místní tělovýchovné organizace.

-po dohodě poskytne prostory těmto organizacím pro práci s dětmi

-bude propagovat jejich činnost, bude informovat žáky o akcích

-zohlední potřeby organizací při tvorbě rozvrhu

-ve spolupráci se ZUŠ uspořádá výchovné koncerty pro žáky školy

 

5. Odkazy na webové stránky

 www.drogy-info.cz

www.odrogach.cz

www.antidoping.cz

 

Zpracoval: Mgr. Milan Petr, školní metodik prevence

 

                                                               Ředitel školy:

Mgr. Milan Petr

Školní preventivní program