Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Program proti šikanování

Program proti šikanování - Krizový plán
Školní preventivní program pro odhalování a řešení šikany včetně měsíčního plánu prevence šikany

A. Vyšetřování počáteční šikany

 1. Rozhovor s informátory a oběťmi.
 2. Nalezení vhodných svědků.
 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace obětí a agresorů!).
 4. Zajištění ochrany obětem.
 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

Úkolem je zmapování symptomů čili vnějšího šikanování.

      Odpovědi na otázky.

           - Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí?

           - Kdo je obětí i agresorem, popřípadě kolik je těchto „obojetných“ žáků?

           - Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor a kdo je

                aktivní účastník šikanování?  

            - Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem?

            - K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

            - Jak dlouho šikanování trvá?

      Výpovědi je třeba zapsat do důkazního materiálu. Nejdůležitější je vypracování přehledu hlavních typů agresorů (iniciátorů, aktiv.účastníků a agresorů, kteří jsou součastně obětí), u jejich jmen si poznamenávat přesné údaje kdy, kde, jak a komu co dělali.

B. Pokročilá šikana

 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
 2. Domluva ped pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. pokračující pomoc a podpora oběti.
 5. Nahlášení policii.
 6. Vlastní vyšetřování.

           Vyšetřování pokročilých šikan vyžaduje vysoce odborné a psychologicky „tvrdé“ postupy, protože organizovaný odpor bývá mimořádně silný. Všichni nebo téměř všichni lžou a zapírají. Běžné jsou křivé výpovědi a falešní svědkové.

       V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků.

              Výchovná opatření

 • Individuální nebo komisionální pohovor.
 • Oznámení o potrestání agresorů před celou třídou.
 • Ochrana oběti.

             Dále pracovat s agresorem, chránit oběť, dále pracovat s třídním kolektivem.

                           Potrestání agresorů.

 • Výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy
 • Snížení známky z chování
 • Převedení do jiné třídy
 • Krátkodobý dobrovolný pobyt v dětském diagnostickém ústavu, diagnostickém ústavu pro mládež nebo ve středisku pro mládež.
 • Umístění do diagnostického ústavu na předběžné opatření a následné nařízeni ústavní výchovy.                                                                                          

Spolupráce s rodiči

 Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších ped.pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají ped.pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.

         Použitá literatura: M. Kolář   Skrytý svět šikanování ve školách

      Školní preventivní  program pro odhalování a řešení šikany   včetně měsíčního plánu prevence šikany