Školní rok 2021-2022

Opravné zkoušky ve školním roce 2021-2022

Opravné zkoušky ve školním roce 2021-2022


Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola Bechyně, Školní 293

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 22. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Bechyně, Školní 293

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 4

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м. Bechyni dne/дата 3. 6. 2022                                       

                                                                     Mgr. Milan Petr

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

/www/zsbechyne/fs/oznameni-zapisu_zs.docx


Škola nanečisto

Škola nanečistoŠkola nanečisto


Třídní schůzky 21.4.2022


Třídní schůzky 21.4.2022


Sběr papíru od 31. 3. 2022

Základní škola Bechyně, Školní 293, se ve spolupráci s firmou Austrian Recykling s. r. o. pokusí od března obnovit sběr starého papíru. Tato aktivita má na škole dlouhou tradici, kterou přerušila covidová přestávka. Vzhledem k úpravám vstupu do školy z Písecké ulice, bude nově kontejner přistaven vždy na cestu před školní jídelnu. Nově počítáme s pravidelnými měsíčními svozy – každý poslední čtvrtek v měsíci (červen – předposlední).

První sběr je naplánován na čtvrtek 31. března 2022. Kontejner by měl být k jídelně přistaven v 7:00 hodin ráno, odvoz bude v 8:00 hodin. Papír bude možno přivážet už ve středu odpoledne (ne dříve) a ukládat ho k boční stěně jídelny školy (u brány na školní zahradu – prostor bude vyznačen).

Finanční prostředky budou použity pro všechny žáky naší školy (třídní bowling, vstupy na kulturní a školní akce, ceny ve školních soutěžích …..). Pevně věříme, že se nám s vaší pomocí podaří tradici sběru papíru obnovit.

Termíny odvozu papíru: čtvrtek 31. 3.

                                            čtvrtek 28. 4.

                                            čtvrtek 26. 5.

                                            čtvrtek 23. 6.

 

                                                                                    Mgr. Milan Petr

                                                                                       ředitel školy


Informace k LVK Krkonoše Herlíkovice 27.2. – 4.3. 2022

Do článku byly přiloženy dokumenty ke stažení potřebné při odjezdu žáků na LVK.

Sraz: neděle 27.2. ve 12:00 u školy!!!, odjezd po naložení věcí

Finance: uhrazení doplatku do 25.1.

Doprava: 0,- Kč – hradí škola

Skipas: pětidenní permanentka cca. 1.700,- Kč /peníze zvlášť s sebou/

Půjčovna: lyže, hůlky, boty, helmy, snowboardy

 • Přijede do školy 15.2. v 10:00 → Jirsa sport půjčovna
 • Vše vyzkouší na místě, seřídí, přiveze a odveze, takže bez starostí
 • Cena: 800,- Kč  /peníze přímo platíte půjčovně při odjezdu autobusu/
 • Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

 • Žáci s vlastním vybavením je musí mít odborně seřízené

 

Doplatek za ubytování, stravu a pojištění:

1.500,- Kč / přeplatek bude vrácen /, donést do 25.1. 2022

Informativní schůzka pro rodiče: 3. února v 17.00 hod. ve škole

 • Další informace dostanou žáci, rodiče těsně před odjezdem, respektive před jarními prázdninami

 

Prohlášení zákonných zástupců 

Písemný souhlas

vedoucí LVK

 Mgr. Jan Pazourek


Nové ceny obědů

Vzhledem ke zvýšení nákupních cen potravin a energií jsme stanovili nové ceny obědů od 1.3.2022. Ceník viz tabulka dále.

Nové ceny obědů


Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/23

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/23 včetně dokumentů ke stažení

Zápis žáků do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 se uskuteční 8. dubna 2022 od 14,00 hodin v naší škole. 

Potřebné dokumentky ke stažení naleznete na odkazech níže, nebo budou přístupné v tištěné podobě ve škole. 

žádost o přijetí

 zápisový lístek 2022

žádost o odklad povinné školní docházky

 

Další informace k zápisu do 1. ročníku dle Školského zákona, Desatero pro rodiče, Doporučení pro rodiče naleznete na příslušných odkazech.

 

 

 


Testování ve školách od 3. 1. 2022 - informace

- V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

- Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

- Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

- V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola mu vystaví potvrzení o pozitivním testu a izoluje ho do příchodu zákonného zástupce.

- Spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází domů, pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou každý v následujících dnech každý den testovat, a to až do doby zjištění výsledku PCR testu pozitivně testovaného žáka.

- Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:

1) používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

2) vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny, o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,

3) dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)

4) dodržování dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

 

- Pokud je výsledek PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.  

 

 

V Bechyni 2. 1. 2022                                               

       Mgr. Milan Petr

                                                                                          ředitel školy

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 - leták

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

 

 


Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 • s účinností od 3. 1. 2022
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
   • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022  naleznete ZDE.

vedení školy

 


Organizace a změny v rozvrhu v týdnu od 20.12.2021 - 22.12.2021

Pondělí 20.12.2021  všechny třídy dle platného rozvrhu

Úterý 21.12.2021

1.A, 2.A, 3.A   Třídní vánoční vyrábění a tradice konec v 11:40

4.A – 1.hodina Aj , 2 -5.h třídní učitel   do 12:30

5.A -  2. h Aj , 1. a 3.h třídní učitel,  Vv – Syrovátková do 12:30

2. stupeň dle platného rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

Středa 22.12.2021

Třídní besídky 1.stupeň od 10h filmové představení -  kino.

 Konec vyučování po návratu z kina.

Oběd 4.A, 5.A  po návratu  cca12 hodin,

ŠD 1-3.třída cca 12:15

2. stupeň – třídní besídky a vánoční program konec 8AB + 9.A na oběd v 11:30

7.A, 6.AB – 11:40  na oběd

 

Vedení školy

 


PF 2022

PF 2022


REVOLUTION TRAIN

S osmáky a deváťáky jsme 13.12. navštívili REVOLUTION TRAIN, který měl krátkou zastávku v Táboře.  Multimediální vlaková souprava je unikátním nástrojem preventivní protidrogové prevence založeným na smyslovém prožitku a interaktivitě. Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky. Témata a hlavní sdělení programu jsou především apel na zdravý způsob myšlení, význam osobní svobody, odpovědnost za vlastní bezpečí, inspirace k pozitivním životním volbám. Rozhodování ve zlomových okamžicích je klíčové, špatná rozhodnutí mají fatální důsledky.

                                                                                                                        Kodadová Markéta

Fotografie naleznete:https://www.zsbechyne.cz/galerie/revolution-train/


AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ zde.


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021 naleznete na odkazu ZDE.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ naleznete ZDE.


Testování ve škole 22.11. a 29.11.2021

Vážení rodiče,

zde naleznete základní informace k testování, které proběhne

 22. 11. a 29. 11. 2021.

 • Screeningové testování bude, tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
 • Testování proběhne ve dvou termínech:
  • 22. 11. 2021,
  • 29. 11. 2021.
 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
 • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám (viz níže), na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
 • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

 

 • Testování bude probíhat ve třídách, vždy první vyučovací hodinu
 • Použití testů SEJOY (stejné jako v září

 

Podrobné informace MŠMT viz odkaz:  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021      

                                   

                                                                            Mgr. Milan Petr

                                                                              ředitel školy

 


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021

Odkaz ZDE.


Třídní schůzky listopad 2021

Pozvánka na třídní schůzky.
POZOR ZMĚNA:
Třídní schůzky 2. stupně ZŠ budou od 16.30 hodin.


Třídní schůzky listopad 2021


Konzultační hodiny vyučujících ve školním roce 2021-2022

Rozpis konzultačních hodin vyučujících ve školním roce 2021-2022


Národní plán doučování

Škola do prosince 2021 využije podpory z národního plánu doučování, který má zmírnit negativní dopady distanční výuky z minulého školního roku. Cílem je zajistit doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch, došlo u nich ke zhoršení výsledků vzdělávání.  Sledován byl nejen prospěch, ale i základní přehled v tématech, naplňování očekávaných znalostí.  Doučování slouží jako podpora při dosahování úspěchů a dílčích posunů jednotlivých žáků.

Doučování je bonus ne trest. Sebevzdělání, projevená snaha zlepšit svoje znalosti a posunout se, zažít třeba úspěšné zvládnutí testu.

Doučování je dobrovolné a nehradí se. Pokud vyučující doporučí docházku, měl by žák vzít pobídku v úvahu. Docházka může probíhat nepravidelně, když mají žáci pocit, že probírané téma z hodin potřebují zopakovat.

Na NPD bude navazovat od ledna 2022 doučování financované z jiných zdrojů až do konce šk.r. 2021 -2022

 

Bude probíhat doučování

 1. Matematika 7.A – úterý od 14:00 – 15:00
 2. Matematika 8.A, 8.B, 9.A - středa od 14:00 – 15:00
 3. Anglický jazyk pro 3 – 6. ročník - 1.sk. pondělí 13:00 -14:00, 2.sk úterý 13:00 – 14:00
 4. Český jazyk 2. stupeň – středa od 7:00 – 7:45 7.A, 8AB
 5. Chemie – středa ?  dle domluvy s vyučující
 6. Doučování ČJ/ Ma pro 4. a 5.třídu -  čtvrtek 13:00 – 13:45
 7. Doučování matematika pro 6. AB - úterý od 7:00 – 7:45 – M. Widlová  v ŠD

Čas doučování se zobrazuje v rozvrhu DM u jednotlivých tříd.

Motivační slogan:

Utíkat před svými problémy a před tím, co nám nejde, je závod, který není možný vyhrát.

Když neznáš - naučíme tě. Když nerozumíš – vysvětlíme ti. Když už nemůžeš – pomůžeme ti.

Když nechceš – rozejdeme se.   Tomáš Baťa

Mgr. Petra Zelenková


Sportování na novém hřišti

Od úterý 7. 9. 2021 si žáci školy i školní družiny užívají nového sportovního zázemí naší školy. Hodiny tělesné výchovy probíhají na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem, které je doplněno 60 m dráhou i doskočištěm pro skok daleký. Svůj sektor má i vrh koulí a hod kriketovým míčkem pro nejmladší sportovce.

Na fotografii vidíte letecký pohled na nové sportoviště.

Nové hřiště v areálu školy

Letecký pohled z dronu na školu a nové hřiště vidíte na videu níže:

/www/zsbechyne/fs/skola.mp4

 

Mg. Milan Petr, ředitel školy


Děti do bruslí 2021/2022

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce se žáci první a druhé třídy mohou účastnit projektu „Děti do bruslí“.

Místo konání je zimní stadion v Soběslavi. Zahájení kurzu je v úterý 5. října. Poslední lekce a slavnostní zakončení se uskuteční v úterý 7. prosince (10 lekcí).

 DDB zajišťují profesionální certifikované broušení bruslí pro MŠ a ZŠ: pro všechny děti v rámci smlouvy s MŠ a ZŠ. Svoz bruslí je v pátek 1. 10. 2021. V dopoledních hodinách brusle vyzvednou ve škole, na první hodině kurzu bruslení budou brusle předány zpět dětem. Brusle budou označeny formou lístečku se jménem dítěte, názvem školy a kontaktem na rodiče, který bude vložen do bruslí. Brusle mohou žáci nosit do školy od středy 29. září do pátku 1. října do 8:00.

Finanční částku 750 Kč (kurz) + 100 Kč (broušení bruslí) vybírají třídní učitelé dané třídy.

Pro přihlášené žáky bude zajištěna autobusová doprava.

Úrazové pojištění dětí zajišťuje Pojišťovna VZP a. s. jako generální partner projektu Děti do bruslí.

VZP ČR přispívá svým pojištěncům na kurz bruslení částkou do výše 800 Kč.

Úrazové pojištění dětí zajišťuje Pojišťovna VZP, a.s.  – vyplněným a podepsaným dokument GDPR rodiče potvrzují řádnou registraci k úrazovému pojištění do kurzu bruslení DDB, kterou před zahájením kurzu provedou na našich webových stránkách www.detidobrusli.cz

Rodiče registrují děti k úrazovému pojištění na webových stránkách od 6. 9. do 30. 9. 2021

Ani v letošním školním roce 2021/2022 nebude prozatím umožněn vstup rodičům na zimní stadiony v době výuky bruslení v souvislosti se situací kolem COVID-19. V případě příznivé situace může být vstup rodičům umožněn pouze na základě souhlasu školy.

Povinná výbava dětí:

 • lední brusle (tkaničkové, tzv. "kanady")
 • helma (doporučujeme víceúčelovou helmu DDB s ochrannou obličeje, případně helma hokejová, lyžařská, cyklistická)
 • vhodné sportovní oblečení (lehké, funkční, nepromokavé rukavice)
 • dostatek tekutin (doporučujeme termolahev)

Další informace DDB

Další informace + souhlas GDPR naleznete v přílohách.

V Bechyni 31. 8. 2021                                                                             Mgr. Milan Petr, ředitel školy

 

LETÁK

Pokyny ke kurzům bruslení

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

 


Vstup z Písecké ulice

Vstup do školy z Písecké ulice je umožněn od 1. 9. 2021

vedení školy


Zahájení školního roku 2021-2022 - Informace pro rodiče

Vážení rodiče

Žáci budoucí 1. třídy zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod  ve své kmenové třídě. Ve venkovních prostorech před školou budeme dodržovat všechny hygienické nařízení a žádné krytí úst a nosu tedy nebude potřeba u prvňáčků ani u rodičů. Při vstupu do budovy školy a přechodu do třídy bude dle nařízení MŠMT nutné si nasadit krytí úst a nosu. Dospělé osoby – respirátor a prvňáčci chirurgickou roušku. Po usazení do lavic si prvňáčci budou moci roušku SUNDAT. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne ve čtvrtek 2. 9. 2021. Informace k samotnému testování viz níže.

Žáci 2. – 9. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod ve svých kmenových třídách. Na úvod musí žáci dle nařízení MŠMT absolvovat první povinné antigenní testování. Bude se opět jednat o samoodběrové antigenní testy na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce. Před samotným testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku. Prosím o zajištění 2-3 ks chirurgických roušek a igelitového sáčku pro použité či znehodnocené roušky.

Provoz školní družiny bude pro žáky 2. – 5. tříd v provozu již od 1. 9. 2021 od 6:00 do 16:30 hod. Povinné antigenní testování bude probíhat až ve třídě, dle nařízení MŠMT není nutné, aby byli žáci testováni už ve školní družině. Ve školní družině budou dodrženy všechny zvýšené hygienické požadavky a nařízení.

Testování bude probíhat v těchto dnech: středa 1. 9. (2. - 9. ročník)/čtvrtek 2. 9. (1. ročník),  pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování, nosí chirurgickou roušku jen na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku NEMUSÍ. Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

Žáci, kteří se NEBUDOU TESTOVAT, vztahuje se na ně výjimka z povinného testování:

Testování se neprovede u žáků s dokončeným očkováním (uplynulo 14 dnů od 2. očkovací dávky), dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID – 19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem. Všechna nutná potvrzení týkající se NETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ je nutné donést dne 1. 9. 2021 a před samotným testováním odevzdat třídnímu učiteli. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude možné žáka z testování uvolnit!

 

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:

Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák dne 1. 9. 2021 třídnímu učiteli. Bez tohoto písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří absolvují antigenní testování.

V případech, ve kterých žák neabsolvuje antigenní test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale již od 1. 9. 2021 pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Žák, který neabsolvuje povinné antigenní testování, musí nosit ochranné krytí úst a nosu (informace viz výše) po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, na zájmovém kroužku, v prostorách třídy i během výuky, o přestávce na chodbách, u šaten, v prostorách školní jídelny. Nemůže cvičit ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat. Vše dle NAŘÍZENÍ MŠMT.

Níže přikládám Manuál MŠMT. Vaše veškeré dotazy a připomínky rád zodpovím na tel. 381 212 329 nebo mail: petr.milan@zsbechyne.cz

MŠMT: Manuál k provozu škol a testovaní

/www/zsbechyne/fs/msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Informace k testování dle MŠMT

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení a jsem velice hrdý na naše žáky, jejich rodiče, všechny zaměstnance školy, protože se všichni maximálně snažíme zajistit bezpečné, motivující a tvořivé školní prostředí. DĚKUJI.

 

Mgr. Milan Petr, ředitel školy