Školní rok 2020-2021

Zvýšená hygienická opatření v jídelně od 1.9.2020

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V JÍDELNĚ OD 1. 9. 2020

1. Před vstupem do jídelny si všichni pečlivě umyjí ruce, ruce vydezinfikují před odebráním tácu (dezinfekce u vchodu).

2. Děti si nesmí brát samy příbor, ubrousek, salát ani kusové ovoce – to všechno jim na tác připraví pracovnice ŠJ v rukavicích na místě, kde se běžně odebírají tácy a příbory.

3. Pití nalévá pedagogický dohled v jídelně.

4. Ke stolům si děti sedají podle tříd – dohlíží dozor.

 5. V jídelně se všichni zdržují jen nezbytně nutnou dobu.

 6. Stoly a židle se dezinfikují 1x denně – vždy po výdeji.

7. Cizí strávníci mají stanovený výdej obědu od 10.45 do 11. 30. Po tomto čase proběhne dezinfekce stolů. Vstup cizích strávníků pouze s rouškou.