Školní rok 2020-2021

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Provoz ZŠ Bechyně, Školní 293 od pondělí 10. května 2021

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. - 9. ročníků základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

 

Rotace bude probíhat takto:

Od pondělí 10. 5. (lichý kalendářní týden)

prezenčně ve škole:  1. A, 3. A, 5. A, 7. B, 8. A, 9. A

 distančně (doma):  2. A, 4. A, 5. B, 6. A, 7. A

Od pondělí 17. 5. (sudý kalendářní týden)

prezenčně ve škole:  2. A, 4. A, 5. B, 6. A, 7. A

distančně (doma):  1. A, 3. A, 5. A, 7. B, 8. A, 9. A

 • Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Testování žáků: ve třídě, vždy první vyučovací hodina, pondělí: všichni žáci na prezenční výuce, čtvrtek – žáci 2. stupně na prezenční výuce.
 • Konzultace: Je možné žákům poskytovat  individuální konzultace nebo

skupinové konzultace pro  maximálně 6 žáků ohrožených školním neúspěchem.

 • Konzultace probíhají s testováním, žáci musí mít zdravotnickou roušku nebo respirátor, platí zachování homogenity skupin.
 • I nadále platí režimová a hygienická opatření (roušky, testování, homogenita skupin, zvýšená hygiena,…….)
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky (respirátory) po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup do školy: hlavní vchod, od 7.40, začátek vyučování v 8.00
 • Je zakázán zpěv, sportovní činnosti při vzdělávání musí probíhat venku. Tyto předměty však mohou být využity k opakování učiva z distančního vzdělávání.
 • Je umožněn během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Časté větrání – doporučujeme teplejší oblečení.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Ranní družina – 2 oddělení, odpolední družina -  2 oddělení
 • Děti rodičů pracujících v IZS a vybraných profesí: pokračuje distanční vzdělávání ve škole
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 • Školní jídelna:

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy od 10. 5. automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří nebudou využívat školní jídelnu, si musí obědy odhlásit. Výdej obědů do jídlonosiče pro žáky na distanční výuce: 11.00 – 11. 30 a 13.00 – 13.20

Bližší informace budou k dispozici v pátek 7. 5. 2021

 

V Bechyni 6. 5. 2021                                            

 Mgr. Milan Petr, ředitel školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA  2021

Testování_leták_SINGCLEAN