Školní rok 2020-2021

Informace k provozu škol od 30.11.2020

Informace k provozu školy od 30. 11.

Provoz ZŠ Bechyně, Školní 293 od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

žáků 1. stupně základních škol

žáků 9. ročníků základních škol

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

 

 • Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Třída 9. A má povinnou prezenční výuku.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Žák /zákonný zástupce / se domluví s vyučujícím daného předmětu.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup do školy po dobu uzavření hlavního vchodu:

 1. stupeň – vchod do družiny a z ulice Písecká

 2. stupeň – vchod přes první pavilonu (stolní tenis) a z ulice Písecká

 • Vstup do školy od 7.40, začátek vyučování v 8.00
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tyto předměty mohou být využity k opakování učiva z distančního vzdělávání.
 • Je umožněn během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Časté větrání – doporučujeme teplejší oblečení.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Ranní družina – 3 oddělení, odpolední družina -  4 oddělení („Modrá“ družina rozdělena)
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 

 • Školní jídelna:

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy od 30. 11. automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří nebudou využívat školní jídelnu, si musí obědy odhlásit. Výdej obědů do jídlonosiče pro žáky na distanční výuce: 11.00 – 11. 30 a 13.00 – 13.20

                                                                                                                 Mgr. Milan Petr

Dokument ke stažení ZDE.