Školní rok 2020-2021

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč (žák) podat dvě přihlášky, jejichž součástí mohou být doklady o výsledcích v odborných, sportovních soutěžích či olympiádách.

Přihlášky uchazečům (žákům), kteří se chtějí přihlásit na střední školy bez talentové zkoušky předá výchovný poradce na společné schůzce s rodiči žáků 9. ročníků, která se bude konat na konci ledna (termín bude upřesněn dle situace). Poslední termín pro předání přihlášky žákům je 15.2. 2020.

Žáci, kteří se hlásí na střední školu s talentovou zkouškou musí přihlášku obdržet nejpozději  do 31. 10. 2020 a rodiče pak dále musí podat přihlášku  přímo k rukám ředitelů středních škol do 30. 11. 2020.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí. -

Potvrzení lékaře se vystavuje na základě požadavků jednotlivých škol (potvrzení lékař dává přímo na přihlášku).

Pozvánku k přijímacímu řízení posílá ředitel střední školy 14 dní před konáním přijímacího řízení (pozvánka obsahuje i registrační číslo pro přijímací řízení).

Oznámení o přijetí se již nedoručují. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) zveřejňují střední školy na přístupném místě a na webových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Oficiální seznam může být zveřejněn dle zákona nejdříve v termínu konání přijímacího řízení. Současně s přihláškou žáci obdrží zápisový lístek, který rodiče odevzdají řediteli střední školy, na kterou byli přijati (v případě, že byli přijati na více škol, odevzdají zápisový lístek na školu, kterou si zvolí), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí (oficiální seznam). Zápisový lístek může být střední školou přijat dle zákona nejdříve po oznámení oficiálního seznamu přijatých uchazečů – NIKOLIV DŘÍVE !!! Vyhlášení termínu prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí na střední školu vyhlašuje ředitel střední školy (viz webové stránky střední školy).

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

V Tabulce níže naleznete přehled důležitých termínů k podávání přihlášek na různé typy středních škol.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2020/2021

Termín

Aktivita

do 30.listopadu 2020

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů s talentovou zkouškou.

do 1. března 2021

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

Od 15.ledna do 31.ledna 2021

Termíny konání talentové zkoušky v konzervatoři

12. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

13.dubna  2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

14. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. dubna 2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

12. května 2021

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

13. května 2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2020/2021

 

Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2020/2021 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2021/2022 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.