Školní rok 2020-2021

Distanční výuka na ZŠ Bechyně, Školní 293

1. Výuka celé školy bude probíhat podle upraveného rozvrhu.

2. Distanční výuka bude plošně vedena v prostředí Škola OnLine, MS Teams. V akceptovatelných případech individuálního zohlednění budou pro tyto žáky využity další nástroje komunikace, WhatsApp, e-mail, listinná podoba…

3. Distanční výuka probíhá kombinací vyučovacích hodin vedených online a zadávání práce žákům (plnění úkolů, samostudium, …) Obecný požadavek je, aby v průměru 30 – 50 % hodin z týdenní hodinové dotace v předmětu proběhla online. Možné jsou i individuální nebo skupinové online konzultace. Úkoly k samostatné práci učitel zadává 1x nebo 2x týdně podle hodinové dotace předmětu.

4. Distanční výuka probíhá podle ŠVP a tematických plánů.

5. Distanční výuka je pro žáky povinná. Vedeme třídní knihu a přehled o absenci žáků.

a) absenci u online hodin zapisujeme dle skutečné účasti při výuce v Teams

6. Neúčast při distanční výuce prosím omlouvejte třídnímu učiteli přes DM Software.

7. Učitelé se při distanční výuce zaměřují i na poskytování zpětné vazby, opakují a procvičují učivo a hodnotí žáky. Zadané práce a jejich odevzdání mohou být hodnoceny známkou. Známky zapisují do elektronické aplikace DM Software. Vyšší důraz kladou na slovní hodnocení.

8. Při distanční výuce zohledňujeme individuální překážky žáků (technické i zdravotní aj.) Je-li to možné, přizpůsobujeme jim zadání. V případě dlouhodobých překážek na straně žáka dohodne žák nebo zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní způsob práce (komunikace).

9. Tato pravidla budou využita i v případě karantény jen jednotlivých tříd nebo jejich částí v dalších možných obdobích.

10. Žákům v distanční výuce není umožněn vstup do školy.

11. V době distanční výuky se žáci mohou stravovat ve školní jídelně (jídlonosiče)

 

Prosím o dodržování uvedených pravidel a jen doufám, že se brzy budeme moci vrátit k běžnému způsobu fungování školy.

 

Mgr. Milan Petr