Školní rok 2020-2021

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), b) v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz se nevztahuje na :

 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • celý text zde: https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimka....pdf

Registrace žáků prvního a druhého ročníku do projektu „Děti do bruslí"

Připomínáme zákonným zástupcům žáků prvního a druhého ročníku, že je nutné své děti do projektu zaregistrovat na www.detidobrusli.cz

nejpozději do 20. 9. 2020. Zaregistrováním je dítě současně úrazově pojištěné.

 

Dále připomínáme možnost nabroušení bruslí - cena za nabroušení je 70,- Kč. Brusle do školy dodejte nejpozději do pátku 18. 9. 2020 (nejlépe v tašce a řádně podepsané). Brusle budou vyzvednuty ve škole, nabroušeny a dítě je bude mít připravené na zimním stadionu na 1. lekci.


Třídní schůzky 24. září 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID 19 na táborském okrese, proběhnou úvodní třídní schůzky dne 24. 9. online. Schůzky jsou zaměřeny zejména na přechod školy k elektronickým žákovským knížkám a s nimi spojenými dotazy. Na dotazy, připomínky či nejasnosti k tomuto tématu či učivu v jednotlivých předmětech, se Vám pokusí odpovědět pedagogičtí pracovníci školy ze svých pracovních e-mailových adres v době od 16. 00 hodin do 18. 00. hodin (všechny kontakty se nachází na webových stránkách školy). I nadále platí možnost konzultace s vyučujícím po předchozí vzájemné domluvě.

Děkuji za pochopení a věřím, že se na příštích třídních schůzkách setkáme osobně ve škole.

Kritéria hodnocení a hodnoty známek v e - žákovské knížce

V systému Dm software se známkám přiřazuje procentuální hodnota (25%, 50%, 75%, 100%) a vytváří se průměr známek. O hodnotě známky rozhoduje výhradně vyučující dle svého individuálního klíče pro hodnocení. Informace k hodnocení poskytuje vyučující daného předmětu. Každá nová věc trochu bolí. Přesto jsem přesvědčen, že žáci, rodiče i vyučující si na nový systém zvyknou a společnými silami vše zvládneme.

 

                                                                                                                    Mgr. Milan Petr

                                                                                                                       ředitel školy


Informace pro rodiče - opatření od 10.9.2020

Povinné nošení roušek ve škole

Informace pro rodiče - opatření od 10. 9. 2020

Povinné nošení roušek ve škole

 

Vážení rodiče,

     vzhledem k dodržování zvýšených hygienických požadavků v rámci ochrany zdraví žáků, jejich rodin a zaměstnanců zavádí škola od 10. 9. tato opatření:

- všichni žáci, zaměstnanci školy a všechny cizí osoby, včetně zákonných zástupců, musí mít při pohybu v budově školy nasazenou roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest

- vstup do školy je umožněn zákonným zástupcům a všem osobám  jen v neodkladných záležitostech (při vyzvedávání dětí v ŠD, při vyzvedávání dětí k lékaři, při vyzvedávání domácích úkolů, při domluvené schůzce s učitelem, při vyřizování záležitostí v kanceláři či jídelně)

- při ranním doprovodu žáka vstupujte do budovy školy jen ve zcela mimořádných situacích.

- při vyzvedávání žáků po obědě čeká rodič u vchodu do budovy

- při vyzvedávání žáků ze školní družiny si zákonný zástupce vyzvedne své dítě v ŠD  (jeden doprovod na žáka)

                                                Děkujeme za spolupráci

 


Zvýšená hygienická opatření v jídelně od 1.9.2020

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V JÍDELNĚ OD 1. 9. 2020

1. Před vstupem do jídelny si všichni pečlivě umyjí ruce, ruce vydezinfikují před odebráním tácu (dezinfekce u vchodu).

2. Děti si nesmí brát samy příbor, ubrousek, salát ani kusové ovoce – to všechno jim na tác připraví pracovnice ŠJ v rukavicích na místě, kde se běžně odebírají tácy a příbory.

3. Pití nalévá pedagogický dohled v jídelně.

4. Ke stolům si děti sedají podle tříd – dohlíží dozor.

 5. V jídelně se všichni zdržují jen nezbytně nutnou dobu.

 6. Stoly a židle se dezinfikují 1x denně – vždy po výdeji.

7. Cizí strávníci mají stanovený výdej obědu od 10.45 do 11. 30. Po tomto čase proběhne dezinfekce stolů. Vstup cizích strávníků pouze s rouškou.

 


Omluvný list

Vzhledem k přechodu na elektronické žákovské knížky bude omluvný list samostatný list bez žákovské knížky.

Zákonní zástupci omlouvají žáky i nadále do 3 dní a omluvenka musí být napsaná v omluvém listu.

Omluvný list je ke stažení ZDE.


Bowling rozpis

Odměna pro všechny třída za sběr papíru

Bowling


Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

středa 2.9.2020 vyučování - třídnické hodiny ( bezpečnost, školní řád)konec vyučování  1. st  11:40, 2. st 12:35

čtvrtek 3.9.2020  třídnické hodiny ( kontrola případných změn v údajích, práce s kolektivem )

konec vyučování 1.st - 11:40 , 2.st - 12:35

pátek 4.9.2020 vyučování podle rozvrhu bez stěhování

7.AB - 3h učebna fyziky, 6.A - 3h Matematika učebna Čj  

pondělí 7.9.2020 vyučování dle rozvrhu bez stěhování dle doporučení MŠMT ( jen Tv, Pč )  

lichý týden a odpolední vyučování

 

 


Přehled kroužků

Otevřené kroužky ve školním roce 2020-2021

Kroužky, které jsou otevřeny ve školním roce 2020-2021

Přehled kroužků

Kroužky začínají 1.říjnový týden 2020. Cena za jednotlivé kroužky: 400 Kč /šk. rok


Zahájení školního roku 2020/2021

Pravidla pro provoz Základní školy Bechyně, Školní 293 ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Veškerá pravidla pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 a zahájení školního roku naleznete v příloze ZDE.


Denní rozvrhy tříd 2020-2021

Rozvrhy jednotlivých tříd ve školním roce 2020-2021

Rozvrhy tříd ve školním roce 2020 - 2021

I. stupeň ZŠ                                                           II. stupeň ZŠ

Třída 1.A                                                       Třída 6.A

Třída 2.A                                                       Třída 7.A

Třída 3.A                                                       Třída 7.B

Třída 4.A                                                       Třída 8.A

Třída 5.A                                                       Třída 9.A      

Třída 5.B                                                    

 


Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - slavnostní přivítání 1. třída

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

slavnostní přivítání  1. třída

 

 • Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů se bude konat ve  venkovním prostoru mezi pavilony dne 1.září 2020
 • příchod do školy branou mezi kuchyní a budovou školy  vlevo od hlavního vchodu od 7:50
 • 8:00 - 8:10 návštěva starosty města pana Ing. Pavla Houdka, přivítání ředitelem školy panem Mgr. Milan Petrem
 • 8:15 přesun žáků 1. třídy bez rodičů do třídy I.A ( prohlídka třídy, předání dárků a kufříků)
 • 8:30 ukončení prvního dne převedení zpět mezi pavilony
 • rodiče po odchodu dětí  vyčkají v prostoru mezi pavilony
 • od 2. září přichází prvňáci hlavním vchodem nebo vchodem z Písecké ulice.
 • Dle doporučení o provozu škol z MŠMT by měl být omezen pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy. Doprovod rodičů od 2.9 - 4. 9 bude možný ke třídě

 od 7.9. - 18.9. jen k šatně. Dále bez doprovodu do budovy školy.

 • Vyučování v 1. třídě v prvním týdnu

         2. září  2 hodiny dle rozvrhu 9:40, předání do ŠD, oběd

         3. září   3 hodiny dle rozvrhu 10:45, předání do ŠD, oběd

         4. září 4 hodiny  dle rozvrhu 11:40, předání do ŠD, oběd

 • provoz ranní družiny od 6:00 vstupem u jídelny,  otvírání dveří dětským čipem
 • Po ukončení vyučování žádáme rodiče, aby čekali před hlavním vchodem. Při vyzvedávání z ŠD používají rodiče vchod do ŠD. Vstup otvírá  rodičovský čip od 12:00 - 16:30 ( k dispozici v kanceláři školy, záloha 115, -Kč )

 

                                                                                                vedení školy

 


Přechod na elektronické žákovské knížky

 PŘECHOD NA ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

od školního roku 2020 - 2021 přecházíme na školní informační systém dm Sofware - elektronické žákovské  knížky

 • podrobné informace k přihlášení obdrží rodiče na své emailové adresy vedené ve školní matrice
 • email obsahuje údaje pro registraci a podrobný návod
 • rodič se musí zaregistrovat do aplikace dm Sofware
 • pokud chtějí rodiče každý svůj přístup, je nutné předat třídnímu učiteli  platnou emailovou adresu pro generaci PINU
 • žáci 1. a 2. třídy budou mít paralelně papírové notýsky, ostatní již nebudou mít papírové žákovské knížky
 • v odůvodněných případech ( absence PC a internetového připojení)  na žádost zákonného zástupce je možné vydat papírovou žákovskou knížku. Žádosti budou individuálně posuzovány.
 • případné dotazy, nejasnosti budou probírány na třídních schůzkách, které se budou mimořádně konat

ve čtvrtek 24.9.2020 od 17 hodin

 • pro mobilní telefony lze stáhnout aplikace Škola online
 • žádáme rodiče, aby do té doby vyzkoušeli přihlášení a prostředí žákovské knížky, prostudovali uživatelskou příručku a zorientovali se

 

Doufáme, že přechod na informační systém proběhne hladce a bude přínosem pro všechny strany.  Děkujeme za pochopení.   

                                                                                                 Vedení školy