Školní rok 2020-2021

Informace k provozu škol od 30.11.2020

Informace k provozu školy od 30. 11.

Provoz ZŠ Bechyně, Školní 293 od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

žáků 1. stupně základních škol

žáků 9. ročníků základních škol

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

 

 • Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Třída 9. A má povinnou prezenční výuku.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Žák /zákonný zástupce / se domluví s vyučujícím daného předmětu.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup do školy po dobu uzavření hlavního vchodu:

 1. stupeň – vchod do družiny a z ulice Písecká

 2. stupeň – vchod přes první pavilonu (stolní tenis) a z ulice Písecká

 • Vstup do školy od 7.40, začátek vyučování v 8.00
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tyto předměty mohou být využity k opakování učiva z distančního vzdělávání.
 • Je umožněn během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Časté větrání – doporučujeme teplejší oblečení.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Ranní družina – 3 oddělení, odpolední družina -  4 oddělení („Modrá“ družina rozdělena)
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 

 • Školní jídelna:

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy od 30. 11. automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří nebudou využívat školní jídelnu, si musí obědy odhlásit. Výdej obědů do jídlonosiče pro žáky na distanční výuce: 11.00 – 11. 30 a 13.00 – 13.20

                                                                                                                 Mgr. Milan Petr

Dokument ke stažení ZDE.


Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. a 30. 11.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. a 30. 11. , MŠMT odkaz ZDE.


Výuka na ZŠ Bechyně, Školní 293 od 30. 11. 2020

Týden 30. 11. – 4. 12. 2020
Prezenční výuka platí pro
- všechny třídy 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník)
- třída 9. A
- třída 6. A
- třída 7. A

- třída 8. A a 7. B zůstává na distanční výuce

Týden 7. – 11. 12. 2020
Prezenční výuka platí pro
- všechny třídy 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník)
- třída 9. A
- třída 7. B

- třída 8. A

- třída 6. A a 7. A zůstává na distanční výuce

Týden 14. – 18. 12. 2020
Prezenční výuka platí pro
- všechny třídy 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník)
- třída 9. A
- třída 6. A
- třída 7. A

- třída 8. A a 7. B zůstává na distanční výuce

Organizace na 21. a 22. 12. 2020 bude upřesněna.


Upravený rozvrh a bližší informace o organizaci výuky a školní družiny následujících týdnů budou rozeslány v nejbližší době.
Zájmové kroužky se za současného stavu konat nebudou.

 

Školní jídelna:

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy od 30. 11. automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří nebudou využívat školní jídelnu, si musí obědy odhlásit.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Mgr. Milan Petr, ředitel školy

Dokument ke stažení  ZDE.


Zahájení výuky 1. a 2. třídy základní školy 18.11.2020

18. 11. 2020 – zahájena výuka 1. a 2. třídy

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Výuka:

1. třída – 8. 00  – 11. 45

2. třída – 7. 50 – 11. 30

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Je možný pobyt na čerstvém vzduchu i mimo areál školy.

Provoz školní družiny 6. 00 – 16. 30

Vstup do školy: vchod u jídelny (družiny), zadní vchod z Písecké ulice.

Všichni žáci 1. a 2. třídy, kteří se stravují ve školní jídelně, si musí obědy přihlásit.

Celé informace MŠMT k otevření škol od 18. 11. naleznete ZDE.


Distanční výuka na ZŠ Bechyně, Školní 293

1. Výuka celé školy bude probíhat podle upraveného rozvrhu.

2. Distanční výuka bude plošně vedena v prostředí Škola OnLine, MS Teams. V akceptovatelných případech individuálního zohlednění budou pro tyto žáky využity další nástroje komunikace, WhatsApp, e-mail, listinná podoba…

3. Distanční výuka probíhá kombinací vyučovacích hodin vedených online a zadávání práce žákům (plnění úkolů, samostudium, …) Obecný požadavek je, aby v průměru 30 – 50 % hodin z týdenní hodinové dotace v předmětu proběhla online. Možné jsou i individuální nebo skupinové online konzultace. Úkoly k samostatné práci učitel zadává 1x nebo 2x týdně podle hodinové dotace předmětu.

4. Distanční výuka probíhá podle ŠVP a tematických plánů.

5. Distanční výuka je pro žáky povinná. Vedeme třídní knihu a přehled o absenci žáků.

a) absenci u online hodin zapisujeme dle skutečné účasti při výuce v Teams

6. Neúčast při distanční výuce prosím omlouvejte třídnímu učiteli přes DM Software.

7. Učitelé se při distanční výuce zaměřují i na poskytování zpětné vazby, opakují a procvičují učivo a hodnotí žáky. Zadané práce a jejich odevzdání mohou být hodnoceny známkou. Známky zapisují do elektronické aplikace DM Software. Vyšší důraz kladou na slovní hodnocení.

8. Při distanční výuce zohledňujeme individuální překážky žáků (technické i zdravotní aj.) Je-li to možné, přizpůsobujeme jim zadání. V případě dlouhodobých překážek na straně žáka dohodne žák nebo zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní způsob práce (komunikace).

9. Tato pravidla budou využita i v případě karantény jen jednotlivých tříd nebo jejich částí v dalších možných obdobích.

10. Žákům v distanční výuce není umožněn vstup do školy.

11. V době distanční výuky se žáci mohou stravovat ve školní jídelně (jídlonosiče)

 

Prosím o dodržování uvedených pravidel a jen doufám, že se brzy budeme moci vrátit k běžnému způsobu fungování školy.

 

Mgr. Milan Petr


Rozvrh online distanční výuky

Základní škola Bechyně, Školní 293

Rozvrh online distanční výuky

Distanční výuka bude mít dvě části – a) samostatná práce žáků a b) online výuka s učiteli (aplikace Teams na počítačích, tabletech, chytrých telefonech,….).

a) Samostatná práce žáků bude probíhat podle úkolů a materiálů zadaných vyučujícími. Zadávání úkolů ve všech předmětech (s výjimkou TV) bude probíhat dle následujících pravidel:

-  v předmětech s dotací 1 – 2 hodiny týdně budou předány vzdělávací materiály jednou týdně (výchovné předměty 1x za 14 dní – Pč, Vv, Vo,…)

-  v předmětech s dotací 3 - 4 hodiny týdně budou předány vzdělávací materiály dvakrát týdně (např. ČJL, AJ, NJ, M,,...)

b) Online výuka se bude řídit upraveným rozvrhem

Žáci mají povinnost se online výuky účastnit (připojit se) dle následujícího klíče:

-  v předmětech s dotací 1 - 2 hodiny týdně vždy jednou za týden

-  v předmětech s dotací 4 hodiny týdně vždy 2x za týden

- možnost dělení tříd ( předmětů ) na skupiny

- asistenti pedagoga:

spojí se s rodiči na podpoře ve vzdělávání (třídní učitel). Zjistí, jak dětem pomohou a v jakých předmětech. Online komunikace nejméně 2 - 3x v týdnu.

Distanční výuka je pro žáky povinná, tzn. musí odevzdávat vypracované zadané úkoly a také se povinně účastnit online výuky dle výše uvedených pravidel. Případná absence na výuce musí být řádně omluvena. Omluvení absence je v kompetenci třídních učitelů.

Mgr. Milan Petr


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč (žák) podat dvě přihlášky, jejichž součástí mohou být doklady o výsledcích v odborných, sportovních soutěžích či olympiádách.

Přihlášky uchazečům (žákům), kteří se chtějí přihlásit na střední školy bez talentové zkoušky předá výchovný poradce na společné schůzce s rodiči žáků 9. ročníků, která se bude konat na konci ledna (termín bude upřesněn dle situace). Poslední termín pro předání přihlášky žákům je 15.2. 2020.

Žáci, kteří se hlásí na střední školu s talentovou zkouškou musí přihlášku obdržet nejpozději  do 31. 10. 2020 a rodiče pak dále musí podat přihlášku  přímo k rukám ředitelů středních škol do 30. 11. 2020.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí. -

Potvrzení lékaře se vystavuje na základě požadavků jednotlivých škol (potvrzení lékař dává přímo na přihlášku).

Pozvánku k přijímacímu řízení posílá ředitel střední školy 14 dní před konáním přijímacího řízení (pozvánka obsahuje i registrační číslo pro přijímací řízení).

Oznámení o přijetí se již nedoručují. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) zveřejňují střední školy na přístupném místě a na webových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Oficiální seznam může být zveřejněn dle zákona nejdříve v termínu konání přijímacího řízení. Současně s přihláškou žáci obdrží zápisový lístek, který rodiče odevzdají řediteli střední školy, na kterou byli přijati (v případě, že byli přijati na více škol, odevzdají zápisový lístek na školu, kterou si zvolí), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí (oficiální seznam). Zápisový lístek může být střední školou přijat dle zákona nejdříve po oznámení oficiálního seznamu přijatých uchazečů – NIKOLIV DŘÍVE !!! Vyhlášení termínu prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí na střední školu vyhlašuje ředitel střední školy (viz webové stránky střední školy).

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

V Tabulce níže naleznete přehled důležitých termínů k podávání přihlášek na různé typy středních škol.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2020/2021

Termín

Aktivita

do 30.listopadu 2020

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů s talentovou zkouškou.

do 1. března 2021

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

Od 15.ledna do 31.ledna 2021

Termíny konání talentové zkoušky v konzervatoři

12. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

13.dubna  2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

14. dubna 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. dubna 2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

12. května 2021

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

13. května 2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2020/2021

 

Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2020/2021 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2021/2022 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.

 


Omezení provozu škol od pondělí 2. 11. 2020 do pátku 20. 11. 2020

Aktuální informace od 2.11.2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
 • provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání
 • pokračuje distanční výuka

Informace MŠMT – celé znění zde.

Veškeré informace z MŠMT naleznete v příloze ZDE.

 


Školní jídelna

Školní jídelna od 2. 11. – informace pro žáky a rodiče

Od 2. listopadu (pondělí) jsou všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, automaticky přihlášeni k odběru stravy. Žáci (rodiče), kteří nebudou obědy odebírat, si je musí od 2. 11. odhlásit.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy


Ošetřovné v době uzavření škol od 14.10.2020

Informace k ošetřovnému v době uzavření škol naleznete v příloze ZDE:


Informace pro strávníky

V případě déle zavřených škol si prosím zkontrolujte, zda máte objednané obědy, neboť všichni žáci mají obědy přihlášené a je nutno si obědy odhlašovat. Děkuji.

GS


Informace a organizace distanční výuky pro žáky

Základní škola Bechyně, Školní 293

Informace a organizace distanční výuky pro žáky


Účast na distanční výuce je povinná! Neúčast omlouvá zákonný zástupce dle školního řádu. 
S učiteli komunikují přes Škola Online - ze svého žákovského účtu. ( mail, popř. telefon )
Pokud má žák problémy s pochopením zadání, nejprve hledá radu u spolužáků, až poté osloví učitele. 
Dodržují termíny a rozsah zadaných úkolů. 
Žák posílá vypracované práce vyučujícímu daného předmětu
V případě technických nebo jiných problémů, které nedovolí úkol splnit, kontaktují učitele a dohodnou si náhradní termín pro splnění. 
V každé zprávě používají oslovení a podepisují se. 
Pracují samostatně, nebojí se hledat nová řešení a udělat chybu. Z případné chyby se poučí a napraví ji. 
Dodržují časový harmonogram. 
 

Informace ke staýení i v odkazu ZDE

 


Informace a pokyny pro rodiče (zák. zástupce) během distanční výuky

Základní škola Bechyně, Školní 293

Informace a pokyny pro rodiče (zák. zástupce) během distanční výuky

1. Hlavní cíl distanční výuky 

Nepřítomnost žáků ve škole a jejich zapojení do výuky z domova zásadně mění podobu klasického vyučování. Chybí osobní kontakt, jsou výrazně omezeny možnosti vrstevnického a skupinového učení. Žáci i učitelé čelí technickým výzvám. V této společensky složité situaci je proto nutné soustředit se na podstatné prvky vzdělávání. Těmi jsou zajištění sociálního kontaktu se žáky, jejich podpora v náročné situaci a výuka na dálku v takové podobě, která je efektivní a zároveň technicky a didakticky možná. 

2. Priority školy pro dobu distanční výuky 

Škola se v případě přechodu na distanční výuku soustředí na následující aktivity: 
1. Zachování pravidelné komunikace se všemi žáky, 
2. výběr takového učiva z tematických plánů, které je vhodné pro distanční výuku, 
3. zorganizování práce učitelů i žáků (komunikace, zadávání a odevzdání práce, jasný časový rozvrh), 
4. pravidelná komunikace s rodiči. 

3. Technické řešení 
Celá škola používá Školu Online, kde žáci najdou zadané práce v sekci domácí úkoly (žáci 1. – 3. třídy i přes mail třídní učitelky).

4. Zadávání učiva 
1. V případě, že je v karanténě/na distančním vzdělávání pouze část žáků, učitel pracuje se zbytkem třídy v běžném školním režimu, žákům pracujícím z domova dá předem vědět, kdy se mají připojit do hodiny, jaké materiály si mají stáhnout a nastudovat a co je v hodině čeká (přes Škola Online). 
2. V případě, že je vyhlášena karanténa/distanční výuka pro celou třídu či školu, přejdou učitelé na následující systém: Třída pracuje podle upraveného rozvrhu, který vychází z platného rozvrhu na tento školní rok. Učitelé zadávají práci na své předměty prostřednictvím Škola Online včetně témat, pokynů k práci, potřebných materiálů a také informací, zda a kdy bude třída pracovat on-line. 

Není cílem školy přenášet na rodiče vzdělávací povinnosti školy. V případě, že žák nerozumí zadání, učivo je obsahově nezvládnutelné, či se žák potýká s jinými potížemi, měl by žák/rodič kontaktovat učitele a společně nastavit systém tak, aby školní povinnosti nebyly zadáním pro celou rodinu, ale převážně odpovědností žáka. 

Účast na DV je pro žáky povinná, zákonný zástupce odpovídá za účast dítěte a případnou neúčast žáka na DV je povinen omluvit podle pravidel školního řádu. 
Ujistí se, že dítě /zákonný zástupce/ má přístup do Školy Online 
Rodič nechává žáka pracovat samostatně - učitelé zadávají práci tak, aby žáci byli schopni úkol splnit bez pomoci rodičů. Pokud žák neví, sám kontaktuje spolužáky či učitele. 
Rodič nezasahuje do vypracovaného úkolu - není cílem mít vše správně - učitel potřebuje mít objektivní zpětnou vazbu pro další postup ve výuce. 
Práce s chybou probíhá pod vedením učitele - chyba je důležitou součástí procesu učení. 
S učiteli rodič komunikuje přes Škola Online (po dohodě přes e-mail, popř. telefon).
 

Informace ke stažení i v odkazu ZDE


Informace k novým omezením v oblasti školství

Informace k novým omezením v oblasti školství

od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

 

Vláda uzavírá od 14. 10. do 23. 10. 2020

 • oba stupně základních škol
 • školní družiny

V době od 14. 10. do 23. 10. 2020

 Třídy se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

 

Distanční vzdělávání: výukové materiály budou předávány v aplikaci Škola online, sekce domácí úkoly. Výuka bude probíhat asynchronně (žáci pracují v jimi zvoleném čase a svým pracovním tempem na daném úkolu), částečně synchronně (videokonference). I nadále platí možnost zadávání a odevzdávání prací v papírové podobě do krabic u hlavního vchodu do školy. Veškerá komunikace probíhá mezi žákem (zák. zástupcem) a vyučujícím předmětu    (e-mail, Škola online).

 

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožnuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. Proto si tito žáci odeberou oběd pouze do jídlonosičů, vždy v čase od 11. 45 do 13. 15 h.

Žáci, kteří se nebudou v době distančního vzdělávání stravovat ve škole, musí si oběd sami odhlásit.

Děti do bruslí: pozastaveno

Plavání v Srní: termín nástupu zatím odložen na 9. 11. 2020 / bližší informace po 2. 11. /

Prodloužené podzimní prázdniny

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání /neprobíhá distanční vzdělávání/.

Podzimní prázdniny budou tedy pro žáky školy trvat od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

O dalších případných změnách vás budeme včas informovat.

 

V Bechyni 13. 10. 2020                                                                       Mgr. Milan Petr

                                                                                                                 ředitel školy

 


Omezení provozu škol a školských zařízení

Základní škola Bechyně, Školní 293

Omezení provozu škol a školských zařízení:

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

 • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd.  Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
 •  

Týden od 12. 10. – 16. 10. prezenční výuka ve škole: 6. A, 7. B, 8. A

                                           distanční vzdělávání doma: 7. A, 9. A

 

Týden od 19. 10. – 23. 10. prezenční výuka ve škole: 7. A, 9. A

                                           distanční vzdělávání doma: 6. A, 7. B, 8. A

 

Distanční vzdělávání: výukové materiály budou předávány v aplikaci Škola online, sekce domácí úkoly. I nadále platí možnost zadávání a odevzdávání prací v papírové podobě do krabic před vchodem do prvního pavilonu (stoly na stolní tenis). Veškerá další komunikace probíhá mezi žákem a vyučujícím daného předmětu.

 

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožnuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. Proto, si tito žáci oběd pouze odeberou do jídlonosičů vždy v čase od 13. 00. do 13. 30.

Žáci, kteří se nebudou v době distančního vzdělávání stravovat ve škole, musí si oběd sami odhlásit.

-  provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a provoz škol a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

 

Děti do bruslí pokračují dle harmonogramu, bruslení je součástí povinného školního vzdělávání (tělesné výchovy) na 1. stupni základní školy. (vyjádření MŠMT)

Poskytování zájmových služeb 

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

 

Prodloužené podzimní prázdniny

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo  opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání (prodloužené podzimní prázdniny).

 

Tělocvična školy - uzavřena

Provoz a používání sportovišť 

Krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

O dalších případných změnách vás budeme včas informovat.

V Bechyni, 9. 10. 2020                                                                                                                       

Mgr. Milan Petr, ředitel školy

Text i ZDE.

 

 

 

 

 


Provoz a používání tělocvičny od 9.10.2020

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY

Provoz a používání tělocvičny

Krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), b) v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz se nevztahuje na :

 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • celý text zde: https://www.zsbechyne.cz/www/zsbechyne/fs/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimka....pdf

Registrace žáků prvního a druhého ročníku do projektu „Děti do bruslí"

Připomínáme zákonným zástupcům žáků prvního a druhého ročníku, že je nutné své děti do projektu zaregistrovat na www.detidobrusli.cz

nejpozději do 20. 9. 2020. Zaregistrováním je dítě současně úrazově pojištěné.

 

Dále připomínáme možnost nabroušení bruslí - cena za nabroušení je 70,- Kč. Brusle do školy dodejte nejpozději do pátku 18. 9. 2020 (nejlépe v tašce a řádně podepsané). Brusle budou vyzvednuty ve škole, nabroušeny a dítě je bude mít připravené na zimním stadionu na 1. lekci.


Třídní schůzky 24. září 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID 19 na táborském okrese, proběhnou úvodní třídní schůzky dne 24. 9. online. Schůzky jsou zaměřeny zejména na přechod školy k elektronickým žákovským knížkám a s nimi spojenými dotazy. Na dotazy, připomínky či nejasnosti k tomuto tématu či učivu v jednotlivých předmětech, se Vám pokusí odpovědět pedagogičtí pracovníci školy ze svých pracovních e-mailových adres v době od 16. 00 hodin do 18. 00. hodin (všechny kontakty se nachází na webových stránkách školy). I nadále platí možnost konzultace s vyučujícím po předchozí vzájemné domluvě.

Děkuji za pochopení a věřím, že se na příštích třídních schůzkách setkáme osobně ve škole.

Kritéria hodnocení a hodnoty známek v e - žákovské knížce

V systému Dm software se známkám přiřazuje procentuální hodnota (25%, 50%, 75%, 100%) a vytváří se průměr známek. O hodnotě známky rozhoduje výhradně vyučující dle svého individuálního klíče pro hodnocení. Informace k hodnocení poskytuje vyučující daného předmětu. Každá nová věc trochu bolí. Přesto jsem přesvědčen, že žáci, rodiče i vyučující si na nový systém zvyknou a společnými silami vše zvládneme.

 

                                                                                                                    Mgr. Milan Petr

                                                                                                                       ředitel školy


Informace pro rodiče - opatření od 10.9.2020

Povinné nošení roušek ve škole

Informace pro rodiče - opatření od 10. 9. 2020

Povinné nošení roušek ve škole

 

Vážení rodiče,

     vzhledem k dodržování zvýšených hygienických požadavků v rámci ochrany zdraví žáků, jejich rodin a zaměstnanců zavádí škola od 10. 9. tato opatření:

- všichni žáci, zaměstnanci školy a všechny cizí osoby, včetně zákonných zástupců, musí mít při pohybu v budově školy nasazenou roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest

- vstup do školy je umožněn zákonným zástupcům a všem osobám  jen v neodkladných záležitostech (při vyzvedávání dětí v ŠD, při vyzvedávání dětí k lékaři, při vyzvedávání domácích úkolů, při domluvené schůzce s učitelem, při vyřizování záležitostí v kanceláři či jídelně)

- při ranním doprovodu žáka vstupujte do budovy školy jen ve zcela mimořádných situacích.

- při vyzvedávání žáků po obědě čeká rodič u vchodu do budovy

- při vyzvedávání žáků ze školní družiny si zákonný zástupce vyzvedne své dítě v ŠD  (jeden doprovod na žáka)

                                                Děkujeme za spolupráci

 


Zvýšená hygienická opatření v jídelně od 1.9.2020

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V JÍDELNĚ OD 1. 9. 2020

1. Před vstupem do jídelny si všichni pečlivě umyjí ruce, ruce vydezinfikují před odebráním tácu (dezinfekce u vchodu).

2. Děti si nesmí brát samy příbor, ubrousek, salát ani kusové ovoce – to všechno jim na tác připraví pracovnice ŠJ v rukavicích na místě, kde se běžně odebírají tácy a příbory.

3. Pití nalévá pedagogický dohled v jídelně.

4. Ke stolům si děti sedají podle tříd – dohlíží dozor.

 5. V jídelně se všichni zdržují jen nezbytně nutnou dobu.

 6. Stoly a židle se dezinfikují 1x denně – vždy po výdeji.

7. Cizí strávníci mají stanovený výdej obědu od 10.45 do 11. 30. Po tomto čase proběhne dezinfekce stolů. Vstup cizích strávníků pouze s rouškou.

 


Omluvný list

Vzhledem k přechodu na elektronické žákovské knížky bude omluvný list samostatný list bez žákovské knížky.

Zákonní zástupci omlouvají žáky i nadále do 3 dní a omluvenka musí být napsaná v omluvém listu.

Omluvný list je ke stažení ZDE.


Bowling rozpis

Odměna pro všechny třída za sběr papíru

Bowling


Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

středa 2.9.2020 vyučování - třídnické hodiny ( bezpečnost, školní řád)konec vyučování  1. st  11:40, 2. st 12:35

čtvrtek 3.9.2020  třídnické hodiny ( kontrola případných změn v údajích, práce s kolektivem )

konec vyučování 1.st - 11:40 , 2.st - 12:35

pátek 4.9.2020 vyučování podle rozvrhu bez stěhování

7.AB - 3h učebna fyziky, 6.A - 3h Matematika učebna Čj  

pondělí 7.9.2020 vyučování dle rozvrhu bez stěhování dle doporučení MŠMT ( jen Tv, Pč )  

lichý týden a odpolední vyučování

 

 


Přehled kroužků

Otevřené kroužky ve školním roce 2020-2021

Kroužky, které jsou otevřeny ve školním roce 2020-2021

Přehled kroužků

Kroužky začínají 1.říjnový týden 2020. Cena za jednotlivé kroužky: 400 Kč /šk. rok


Zahájení školního roku 2020/2021

Pravidla pro provoz Základní školy Bechyně, Školní 293 ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Veškerá pravidla pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 a zahájení školního roku naleznete v příloze ZDE.


Denní rozvrhy tříd 2020-2021

Rozvrhy jednotlivých tříd ve školním roce 2020-2021

Rozvrhy tříd ve školním roce 2020 - 2021

I. stupeň ZŠ                                                           II. stupeň ZŠ

Třída 1.A                                                       Třída 6.A

Třída 2.A                                                       Třída 7.A

Třída 3.A                                                       Třída 7.B

Třída 4.A                                                       Třída 8.A

Třída 5.A                                                       Třída 9.A      

Třída 5.B                                                    

 


Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - slavnostní přivítání 1. třída

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

slavnostní přivítání  1. třída

 

 • Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů se bude konat ve  venkovním prostoru mezi pavilony dne 1.září 2020
 • příchod do školy branou mezi kuchyní a budovou školy  vlevo od hlavního vchodu od 7:50
 • 8:00 - 8:10 návštěva starosty města pana Ing. Pavla Houdka, přivítání ředitelem školy panem Mgr. Milan Petrem
 • 8:15 přesun žáků 1. třídy bez rodičů do třídy I.A ( prohlídka třídy, předání dárků a kufříků)
 • 8:30 ukončení prvního dne převedení zpět mezi pavilony
 • rodiče po odchodu dětí  vyčkají v prostoru mezi pavilony
 • od 2. září přichází prvňáci hlavním vchodem nebo vchodem z Písecké ulice.
 • Dle doporučení o provozu škol z MŠMT by měl být omezen pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy. Doprovod rodičů od 2.9 - 4. 9 bude možný ke třídě

 od 7.9. - 18.9. jen k šatně. Dále bez doprovodu do budovy školy.

 • Vyučování v 1. třídě v prvním týdnu

         2. září  2 hodiny dle rozvrhu 9:40, předání do ŠD, oběd

         3. září   3 hodiny dle rozvrhu 10:45, předání do ŠD, oběd

         4. září 4 hodiny  dle rozvrhu 11:40, předání do ŠD, oběd

 • provoz ranní družiny od 6:00 vstupem u jídelny,  otvírání dveří dětským čipem
 • Po ukončení vyučování žádáme rodiče, aby čekali před hlavním vchodem. Při vyzvedávání z ŠD používají rodiče vchod do ŠD. Vstup otvírá  rodičovský čip od 12:00 - 16:30 ( k dispozici v kanceláři školy, záloha 115, -Kč )

 

                                                                                                vedení školy

 


Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - slavnostní přivítání 1. třída

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

slavnostní přivítání  1. třída

 

 • Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů se bude konat ve  venkovním prostoru mezi pavilony dne 1.září 2020
 • příchod do školy branou mezi kuchyní a budovou školy  vlevo od hlavního vchodu od 7:50
 • 8:00 - 8:10 návštěva starosty města pana Ing. Pavla Houdka, přivítání ředitelem školy panem Mgr. Milan Petrem
 • 8:15 přesun žáků 1. třídy bez rodičů do třídy I.A ( prohlídka třídy, předání dárků a kufříků)
 • 8:30 ukončení prvního dne převedení zpět mezi pavilony
 • rodiče po odchodu dětí  vyčkají v prostoru mezi pavilony
 • od 2. září přichází prvňáci hlavním vchodem nebo vchodem z Písecké ulice.
 • Dle doporučení o provozu škol z MŠMT by měl být omezen pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy. Doprovod rodičů od 2.9 - 4. 9 bude možný ke třídě

 od 7.9. - 18.9. jen k šatně. Dále bez doprovodu do budovy školy.

 • Vyučování v 1. třídě v prvním týdnu

         2. září  2 hodiny dle rozvrhu 9:40, předání do ŠD, oběd

         3. září   3 hodiny dle rozvrhu 10:45, předání do ŠD, oběd

         4. září 4 hodiny  dle rozvrhu 11:40, předání do ŠD, oběd

 • provoz ranní družiny od 6:00 vstupem u jídelny,  otvírání dveří dětským čipem
 • Po ukončení vyučování žádáme rodiče, aby čekali před hlavním vchodem. Při vyzvedávání z ŠD používají rodiče vchod do ŠD. Vstup otvírá  rodičovský čip od 12:00 - 16:30 ( k dispozici v kanceláři školy, záloha 115, -Kč )

 

                                                                                                vedení školy

 


Přechod na elektronické žákovské knížky

 PŘECHOD NA ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

od školního roku 2020 - 2021 přecházíme na školní informační systém dm Sofware - elektronické žákovské  knížky

 • podrobné informace k přihlášení obdrží rodiče na své emailové adresy vedené ve školní matrice
 • email obsahuje údaje pro registraci a podrobný návod
 • rodič se musí zaregistrovat do aplikace dm Sofware
 • pokud chtějí rodiče každý svůj přístup, je nutné předat třídnímu učiteli  platnou emailovou adresu pro generaci PINU
 • žáci 1. a 2. třídy budou mít paralelně papírové notýsky, ostatní již nebudou mít papírové žákovské knížky
 • v odůvodněných případech ( absence PC a internetového připojení)  na žádost zákonného zástupce je možné vydat papírovou žákovskou knížku. Žádosti budou individuálně posuzovány.
 • případné dotazy, nejasnosti budou probírány na třídních schůzkách, které se budou mimořádně konat

ve čtvrtek 24.9.2020 od 17 hodin

 • pro mobilní telefony lze stáhnout aplikace Škola online
 • žádáme rodiče, aby do té doby vyzkoušeli přihlášení a prostředí žákovské knížky, prostudovali uživatelskou příručku a zorientovali se

 

Doufáme, že přechod na informační systém proběhne hladce a bude přínosem pro všechny strany.  Děkujeme za pochopení.   

                                                                                                 Vedení školy

 

 


Přechod na elektronické žákovské knížky

 PŘECHOD NA ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

od školního roku 2020 - 2021 přecházíme na školní informační systém dm Sofware - elektronické žákovské  knížky

 • podrobné informace k přihlášení obdrží rodiče na své emailové adresy vedené ve školní matrice
 • email obsahuje údaje pro registraci a podrobný návod
 • rodič se musí zaregistrovat do aplikace dm Sofware
 • pokud chtějí rodiče každý svůj přístup, je nutné předat třídnímu učiteli  platnou emailovou adresu pro generaci PINU
 • žáci 1. a 2. třídy budou mít paralelně papírové notýsky, ostatní již nebudou mít papírové žákovské knížky
 • v odůvodněných případech ( absence PC a internetového připojení)  na žádost zákonného zástupce je možné vydat papírovou žákovskou knížku. Žádosti budou individuálně posuzovány.
 • případné dotazy, nejasnosti budou probírány na třídních schůzkách, které se budou mimořádně konat

ve čtvrtek 24.9.2020 od 17 hodin

 • pro mobilní telefony lze stáhnout aplikace Škola online
 • žádáme rodiče, aby do té doby vyzkoušeli přihlášení a prostředí žákovské knížky, prostudovali uživatelskou příručku a zorientovali se

 

Doufáme, že přechod na informační systém proběhne hladce a bude přínosem pro všechny strany.  Děkujeme za pochopení.   

                                                                                                 Vedení školy

 

 


Přechod na elektronické žákovské knížky

 PŘECHOD NA ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

od školního roku 2020 - 2021 přecházíme na školní informační systém dm Sofware - elektronické žákovské  knížky

 • podrobné informace k přihlášení obdrží rodiče na své emailové adresy vedené ve školní matrice
 • email obsahuje údaje pro registraci a podrobný návod
 • rodič se musí zaregistrovat do aplikace dm Sofware
 • pokud chtějí rodiče každý svůj přístup, je nutné předat třídnímu učiteli  platnou emailovou adresu pro generaci PINU
 • žáci 1. a 2. třídy budou mít paralelně papírové notýsky, ostatní již nebudou mít papírové žákovské knížky
 • v odůvodněných případech ( absence PC a internetového připojení)  na žádost zákonného zástupce je možné vydat papírovou žákovskou knížku. Žádosti budou individuálně posuzovány.
 • případné dotazy, nejasnosti budou probírány na třídních schůzkách, které se budou mimořádně konat

ve čtvrtek 24.9.2020 od 17 hodin

 • pro mobilní telefony lze stáhnout aplikace Škola online
 • žádáme rodiče, aby do té doby vyzkoušeli přihlášení a prostředí žákovské knížky, prostudovali uživatelskou příručku a zorientovali se

 

Doufáme, že přechod na informační systém proběhne hladce a bude přínosem pro všechny strany.  Děkujeme za pochopení.   

                                                                                                 Vedení školy