Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293

Historie školství v Bechyni

Nejstarší dosud zjištěná zpráva o existenci školy v Bechyni doložena k roku 1490. V dalším dochovaném dokumentu, tentokrát ze 16 století, nařizuje majitel bechyňského panství Jindřich ze Švamberka městu "...náležitě kantora a varhaníka vydržovati po vzdělání městských dětí". K roku 1633 se připomíná rektor Jakub Vyškovský, který vyučoval ve svém domě vedle Pražské brány. V roce 1699 je uváděno jméno dalšího bechyňského učitele-Václava Mayera.

V 18. století se vyučovalo ve škole, která stávala v zahradě děkanství. Budova měla jednu třídu, kuchyňku a byt učitele. Z učitelů jsou známi pouze tři poslední-Jan Pokorný (1772), jeho syn Florian a německý kantor Václav Blatterbauer. Dva posledně jmenovaní patrně zažili i otevření nové školní budovy, která byla zařízena v Klášterní ulici v roce 1789. Na místě nepoužívaných stájí a kolny byla postavena jednopatrová budova, v jejímž přízemí byl byt učitele, kuchyňka, pokoj a jedna třída,v prvním patře pak další dvě třídy. I tato škola však nebyla schopna svojí kapacitou pokrýt žádoucí počet žáků, a proto byly postupně pro výuku pronajímány místnosti po celém městě. Například v roce 1835 navštěvovalo školu již 271 žáků. Aby učitelé mohli zvládnout výuku v takto složitých podmínkách, drželi si pomocníky, kteří se starali o topení, pomáhali s dětmi a pečovali o budovu i její zázemí.

V roce 1853 se schvaluje a vzápětí na to z finančních důvodů upouští od zařízení hlavní školy na místo stávající triviálním o dvou třídách a elementárním oddělením. V roce 1681 se dokonce uvažovalo o výstavbě nové školy, a to vedle vjezdu z náměstí do zámku. O finanční pokrytí se měl ze zákona postarat patron školy kníže Karel Paar.

Když však 13. září 1864 vešel v platnost nový zákon o školní patronaci, kníže se patronátu nad školou v Bechyni i dalších obcích vzdal a tudíž peníze na stavbu nebyly.

Roku 1870 odešel ze školy učitel Jan Lapáček a na jeho místo byl jmenován Josef Dvořák. Ten celých čtyřiadvacet let usiloval o zlepšení školních poměrů v Bechyni; mimo jiné se zasloužil i o zřízení školní knihovny. V roce 1874 byla pro židovskou obec zřízena soukromá jednotřídní škola s vyučovacím jazykem německým; o její činnosti ani trvání však nejsou dostupné další informace. O rok později byl mezi "Selichovým rybníčkem, silnicí a panským plotem" získán pozemek pro školní zahradu. I nadále však bylo největším problémem nalézt vhodné umístění a provozování jednotlivých tříd. K řešení měla přispět v roce 1874 zřízená místní školní rada.

O dva roky později bylo povoleno otevření pátého ročníku a pro školní účely se opět hledal vhodný objekt. Od knížete Paara byl darem získán ke školním a humanitním potřebám špitál u kláštera v té době pustý a neobyvatelný. Josef Dvořak prosazoval jeho přestavbu na druhou, tolik potřebnou školní budovu. Protože se však úřadu i občanům zdála příslušná investice příliš velká a zbytečná, došlo o rok později k nejnutnějším úpravám. V tomtéž roce byla bechyňská škola rozšířena o pokračovací školu hospodářskou. Výuka probíhala třikrát týdně po dvou hodinách.

Na konci 90 let 19. století navštěvovalo školu již téměř 400 dětí z Bechyně a přiškolených obcí.Proto se ve městě i na úřadech začala opět řešit otázka výstavby nové školní budovy, která by byla schopna pojmout takové množství žáků. Po mnoha jednáních byla nová škola v roce 1896 postavena, zkolaudována a to na Libušině třídě. Tato jednopatrová budova se stala součástí dnešní podoby školy.

Významné změny následovaly od počátku 20. století. Ve školním roce 1901/1902 byl otevřen (zatím pouze pro chlapce) druhý stupeň - měšťanka. Do prvého ročníku bylo zapsáno 46 žáků. S jejím vznikem došlo k redukci dosavadní šestitřídní obecné školy na pětitřídní-čtyři třídy byly smíšené a pátá pro dívky.

V následujících letech však byla měšťanka změněna na koedukční a i dívkám bylo umožněno dosáhnout stejného vzdělání jako chlapcům. V poválečném období v roce 1922 bylo rozhodnuto vystavět novou školní budovu. Podmínkou pro zdárnou realizaci bylo využití co největší části stávající školy. Přes veškeré snahy se ani tentokrát nepodařilo stavbu nové budovy prosadit, a dokonce se objevily názory, že z hlediska úspor by se Historie školství v Bechyniměla měšťanská škola připojit ke škole keramické. Teprve v roce 1928 se podařilo prosadit termín zahájení stavby, výběr stavební firmy a předpokládané datum ukončení výstavby. Stavba byla zadána firmě Kraus a spol. z Bechyně.

Kolaudačním řízením dne 22. října 1929 byla budova shledána způsobilou plnit svůj účel. V roce 1946 bylo rozhodnuto oddělit od sebe obecnou a měšťanskou školu a vytvořit dvě samostatná zařízení. Následovně proto došlo i k rozdělení inventáře a místností; obecná škola dostala přízemí, měšťance bylo přiděleno první patro. Již koncem padesátých let se škola musela opět vypořádat s rostoucím počtem dětí, a proto se obnovilo střídavé vyučování a hledaly se i vhodné učební prostory mimo hlavní školní budovu.

Po několikaletých jednáních bylo v roce 1962 započato s výstavbou další školy v prostoru mezi ulicemi Čechovou, Píseckou a Libušinou. V této škole se začalo vyučovat ve druhém pololetí roku 1964. Přesunula se sem část tříd 3.-5. ročníku. Od počátku devadesátých let se oprávněně začaly prosazovat v Bechyni názory na zřízení dvou samostatných úplných základních škol, neboť postupně přibývaly jednotlivé ročníky druhého stupně.

Po mnoha letech se stala "stará škola" ve školním roce 1997/1998 úplnou základní devítiletou školou.

 

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Šk. psycholog 606 846 219
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Bruslení na školním hřišti
více
Začátek školního roku v 1.A
více
Naše obrazy v galerii Záliv
více
Formuláře ke stažení na školní rok 2018/19
více